Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2011

Vår ref.: 200602445- /CGR

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring rapporten ”Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær”. Rapporten er tilgjengelig i elektronisk format på www.regjeringen.no/fkd - under saker på høring.

Vi gjør oppmerksom på at Fiskeri- og kystdepartementet ikke har tatt stilling til rapporten eller forslagene fra utvalget. Videre gjør vi oppmerksom på at departementet arbeider med å følge opp regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Enkelte av tiltakene der er omtalt i arealutvalgets rapport. Departementets arbeid med å følge opp disse eller andre tiltak, som f.eks. forslaget om forlenget landfase for settefisk – som har høringsfrist 1. mars, vil gå sin gang parallelt med at rapporten er på høring. 

Frist for merknader er satt til 10. august 2011. Vi ber om at instansene selv legger høringsbrevet frem for underliggende etater og organer.

 

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef
Martin Bryde
avdelingsdirektør

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget
Alle kystkommuner
Kommunenes Sentralforbund

Fylkeskommuner og fylkesmenn i:

-Finnmark
-Troms
-Nordland
-Nord-Trøndelag
-Sør-Trøndelag
-Møre og Romsdal
-Sogn og Fjordane
-Hordaland
-Rogaland
-Vest-Agder
-Aust-Agder

Direktoratet for Naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
KLIF
Kystverket
Mattilsynet
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Havforskingsinstituttet
Veterinærinstituttet
NIFES
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Institutt for vannforskning
Standard Norge
Innovasjon NorgeKonkurransetilsynet
Rømmingskommisjonen for akvakultur

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Tekna Fiskehelseforeningen
Akvaveterinærenes forening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Friluftsrådenes landsforbund
LO v/ Fellesforbundet
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Industri
Norske lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon

Bellona
Greenpeace Norge
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
WWF Norge

Til toppen