Høring - rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet

Klima- og miljødepartementets utkast til rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen sendes med dette på høring med frist 30. september 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2020

Vår ref.: 12/5236

Om høringen

Klima- og miljødepartementets utkast til rapportering om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen sendes med dette på høring med frist 30. september 2020. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Utkastet til rapportering er vedlagt i to versjoner, en hvor endringer i forhold til rapporten fra 2017 fremgår i spor/endringer og en ren versjon.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nede på denne siden. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter.

Konvensjonens parter er forpliktet til å rapportere om nasjonal gjennomføring av konvensjonen. Dette ble sist gjort i 2017. Tidligere rapporter fra Norge og andre parter kan leses her http://www.unece.org/env/pp/reports_implementation_2017.html

Rapporten skal nå oppdateres i lys av nasjonal utvikling på området. Rapporten vil bli oversatt til engelsk før den oversendes konvensjonssekretariatet. Vi gjør oppmerksom på at rapporten skal være av begrenset omfang, og at alle tiltak derfor ikke kan omtales i detalj. Mer informasjon om rapporteringen finnes her: http://www.unece.org/env/pp/reports.html

Om Århuskonvensjonen

Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet ble vedtatt i 1998 og trådte i kraft 30. oktober 2001. Konvensjonen er fremforhandlet under FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE). Norge ratifiserte den våren 2003 etter at Stortinget vedtok miljøinformasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2004.

Formålet med konvensjonen er å gi allmennheten tilgang til miljøinformasjon, deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving i miljøsaker. På denne måten kan allmennheten bidra til å fremme et miljø som sikrer helse og trivsel og en bærekraftig utvikling. En viktig drivkraft bak arbeidet var har vært ønske om å bidra i demokratiseringsarbeidet i ECE-regionen og da særlig i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia. 

Konvensjonen stiller konkrete krav til hvordan disse rettighetene skal sikres. Dette gjøres gjennom blant annet krav til det offentliges saksbehandling, krav om at offentlige myndigheter har og formidler oversiktsinformasjon på miljøområdet, og gjennom rett til å komme med innspill knyttet til konkrete aktiviteter og utforming av regelverk, planer og programmer.

Det understrekes at Århuskonvensjonen først og fremst regulerer allmennhetens rett til informasjon fra offentlige organer, og ikke informasjon fra private virksomheter som også er omfattet av miljøinformasjonsloven. Konvensjonen oppfordrer imidlertid landene til å innføre ordninger som vil medføre en bedre informasjon til allmennheten om miljøvirkninger av virksomhet.

Norsk versjon: https://lovdata.no/traktat/1998-06-25-1

Med hilsen

Agnethe Dahl (e.f.)
avdelingsdirektør
 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Artsdatabanken

Avfall Norge

Barne- og familiedepartementet

Bioteknologirådet

Bjerknessenteret for klimaforskning

CICERO Senter for klimaforskning

Den norske Helsingforskomité

Den norske turistforening

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Drivkraft Norge

Energi Norge

Enova SF

Fagpressen

Fellesforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen Fafo

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Forum for natur og friluftsliv

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Friluftsrådenes landsforbund

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Greenpeace

Handel og Kontor i Norge

Handelshøyskolen BI

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Industri Energi

Innovasjon Norge

Jernbanedirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kartverket

Klagenemnda for miljøinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Kunnskapsdepartementet

Kystskogbruket

Kystvakten

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Matmerk

Mattilsynet

Mediebedriftenes landsforening

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid

NOAH for dyrs rettigheter

Nofima AS

Nord universitet

Norges astma- og allergiforbund

Norges bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges jeger- og fiskerforbund

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk almenningsforbund

Norsk bioenergiforening (NoBio)

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk eiendom

Norsk forening mot støy

Norsk friluftsliv

Norsk industri

Norsk inistitutt for luftforskning

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Journalistlag

Norsk kulturarv

Norsk kulturminnefond

Norsk landbruksrådgiving

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk ornitologisk forening

Norsk plantevernforening

Norsk polarinstitutt

Norsk presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk vann BA

Norsk zoologisk forening

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)

Norske havner

Norske landbrukstjenester

Norske reindriftsamers landsforbund

NORSKOG

NTNU Vitenskapsmuseet

Nye Veier AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

OsloMet - storbyuniversitetet

Petroleumstilsynet

Regnskogfondet

Riksantikvaren

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Spire - Utviklingsfondets ungdom

Vegdirektoratet Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statkraft

Statnett SF

Statsbygg

Statskog SF

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljømerking

Stiftelsen natur og kultur

Svalbards Miljøvernfond

Sysselmannen på Svalbard

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

Velforbundet

Vellenes fellesorganisasjon

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ZERO - Zero Emission Resource Organisation

ØKOKRIM