Høring – utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2017

Vår ref.: 16/3723

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjons­ordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

I forbindelse med at uførepensjon fra folketrygden ble lagt om til uføretrygd fra 1. januar 2015 ble det også iverksatt ny uførepensjonsordning i offentlig tjeneste­pensjon (netto-ordning). Departementet ble i lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) gitt hjemmel til å gi overgangsregler for uførepensjon fra Statens pensjonskasse som utbetales når ny uførepensjon trådte i kraft. Slike regler er gitt i nevnte forskrift.

Forslagene til forskriftsendringer som nå sendes på høring her gjelder uføre som er blitt overført til nytt system, men hvor det senere skjer endringer som gjør at det utløses en (ny) folketrygdytelse. Forslagene omfatter to grupper uføre som hadde innvilget uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før 1. januar 2015:

 1. Personer som mottok gradert uførepensjon fra offentlig tjenestepensjons­ordning i kombinasjon med uførepensjon fra folketrygden før 1. januar 2015, som senere får ytterligere nedsatt arbeidsevne, og i påvente av behandling av søknad om økt uføregrad har blitt innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP).
 2. Personer som etter 31. desember 2014 får innvilget uføretrygd eller AAP fra folketrygden, og som i årene som inngår i beregningsperioden for folketrygdytelsen, har mottatt gradert uførepensjon fra offentlig tjenestepensjons­ordning, innvilget før 2015.

Forslagene påvirker ikke ytelsene til personer som har blitt uføre etter 2014.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er fredag 6. januar 2017.

Vi ber om at høringssvar avgis digitalt på denne nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar» nedenfor. 

Med hilsen                                                                       

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den norske aktuarforening
 • Fagforbundet
 • Finans Norge
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler AS
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Regelrådet
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens Seniorråd
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund