Historisk arkiv

Retter opp utilsiktede effekter av uførereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke anslagsvis 800 millioner kroner på å rette opp utilsiktede effekter av uførereformen. Forslaget innebærer at rundt 1500 uføre som før 2015 mottok uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning vil få økt sin uførepensjon. Over tid vil om lag 4 000 personer kunne få økt pensjon som følge av forslaget.

Utgiftene vil fordeles over flere år, med en topp i 2018. Forslaget innebærer å innføre et tillegg for enkelte grupper som ble uføre før uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015, og som har mottatt gradert uførepensjon (mindre enn 50 prosent) fra en offentlig tjenestepensjonsordning. 

Mange vil kunne få et tillegg på rundt 60 000 kroner årlig, men tillegget kan for enkelte komme opp i om lag 115 000 kroner. 

– Regjeringen sa allerede da uførereformen ble innført at den ville følge utviklingen nøye, og foreslå endringer dersom det blir avdekket utilsiktede virkninger. Forslaget som Regjeringen nå sender på høring gjelder to justeringer i overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Forslagene foreslås gitt med virkning fra 1. januar 2015. Personer som får høyere uførepensjon med de nye reglene, vil få etterbetalt for lite utbetalt pensjon. Forslagene berører ikke ytelsene til personer som har blitt uføre etter 2014. 

– Uførereformen er en viktig reform, som har gjort det mer lønnsomt for uføre å kombinere uføretrygd og arbeid. Det er etablert egne overgangsregler som har til hensikt beskytte dem som var uføre før reformen trådte i kraft mot eventuelt økonomisk tap, og det er disse reglene vi nå utvider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Nærmere om forslaget

Overgangsreglene for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning er fastsatt i forskrift, som innebærer at uførepensjon som var innvilget før 2015 som hovedregel skulle betales ut med samme beløp som tidligere. Forskriften inneholder også regler for hva som skulle skje med uførepensjonen ved senere endringer. Dersom det blir innvilget en ny folketrygdytelse etter 2014, for eksempel fordi uføregraden øker til minimum 50 prosent slik at man blir berettiget til uføretrygd også fra folketrygden og ikke bare fra den offentlige tjenestepensjonsordningen, skal uførepensjonen fra tjenestepensjons­ordningen beregnes på nytt etter nye regler. 

De nye reglene vil gjelde for to grupper uføre med offentlig tjenestepensjon som ble overført til nytt regelverk: 

  • Den første gruppen er gradert uføre som etter 2014 har fått økt uføregraden, men der det for en kort periode er innvilget arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i kombinasjon med en gradert uføretrygd, i påvente av behandling av søknad om økt uføregrad. Fordi denne gruppen har blitt overført fra uføretrygd til arbeidsavklaringspenger, og deretter tilbake til uføretrygd, har den ikke vært omfattet av overgangsreglene. Departementet foreslår at uførepensjonen skal beregnes etter overgangsreglene for denne gruppen, når arbeidsavklaringspenger erstattes av uføretrygd med økt grad. 
  • Den andre gruppen uføre er personer som var uføre før uførereformen, men som fordi de hadde en lavere uføregrad enn 50 prosent kun mottok uføretrygd fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dersom de etter 2014 har blitt mer uføre og dermed har fått innvilget arbeids­avklarings­penger eller uføretrygd fra folketrygden, har beregningsgrunnlaget for folketrygd­ytelsen vært basert på inntekten den uføre hadde i reststillingen som gradert ufør, og ikke den inntekten vedkommende hadde før han eller hun ble delvis ufør. Uføre­pensjonen fra tjenestepensjonsordningen blir samtidig beregnet etter nye regler. Denne uføre­pensjonen er gjort om fra en ordning som garanterer en samlet ytelse på 66 prosent av inntekten til en lavere nettoytelse som beregnes helt uavhengig av folketrygden. Samlet sett kan ytelsen bli vesentlig lavere enn 66 prosent av inntekten før uførhet.

Fram til 2015 var det en garanti for nivået på samlet ytelse for personer med uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon. Dersom ytelsen fra folketrygden var lav fordi den ble beregnet av en inntekt i reststilling, ville tjenestepensjonen bli tilsvarende høyere. Departementet foreslår derfor at det i slike tilfeller innvilges et tillegg til uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen, som innebærer at samlet ytelse blir 66 prosent av pensjons­grunnlaget. 

Høring om forslaget

Forslag om endring av overgangsforskriften sendes på høring med seks ukers frist. Les og svar på høringen her.