Høring – utkast til endringer i forskrift om film og videogram

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2008

Endringsforskriften er vedtatt.

Forskrift om film og videogram (hos Lovdata)

Vår ref.: 2006/00370 ME/ ME2 LaB:elt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i forskrift av 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram.

Utkastet har som formål å oppdatere forskriften til de endringene i film- og videogramloven som trådte i kraft 1. januar 2007:

·        Lovendringen innebar for det første at adgangen til å knytte vilkår til kommunale konsesjoner for omsetning av videogram, jf lovens § 2, ble opphevet. Dette gjør det nødvendig å oppheve § 2-1 i forskriften, som regulerer i hvilken grad kommunene kan stille ”vilkår om breidd i utvalet ved utleige av videogram...”.

·        Lovendringen innebar videre opphevelse av den såkalte ”voksensensuren” (dvs. den obligatoriske forhåndskontrollen av film eller videogram som bare skal vises for personer over 18 år). Endringen innebar bl.a. at det ble innført et skille mellom filmer som blir forhåndskontrollert og filmer som bare blir registrert, og som blir distribuert og vist under ordinært etterfølgende straffansvar. Det er nødvendig å gjennomføre det samme skillet i forskriftens kap. 4. Kapitlet vil etter departementets forslag få tittelen ”Registreringsplikt og førehandskontroll” og vil stokkes noe om slik at § 4-1 vil regulere registreringsplikten (som er generell) og § 4-2 vil regulere forhåndskontrollen (som bare gjelder film som skal vises for personer under 18 år).

·        For øvrig er det bare gjort mindre forenklinger og tilpasninger til gjeldende praksis i Medietilsynet.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges evt. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 18. januar 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f. Lars Brustad

ekspedisjonssjef

 

underdirektør

 

 

 

 

 

 

 

 

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombudet

Film & kino

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Klagenemnda for film og videogram

Kommunal- og regionaldepartementet

KS

Medietilsynet

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk Videogramforening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Kinosjefers Forbund

Norske Videohandleres Forbund

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 18. januar 2008.

Barne- og likestillingsdepartementet 

Film & Kino

Norsk Videogramforening

Norske Videohandleres Forbund

Til toppen