Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringene er i all hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til endret kostnadsramme og departementets navn. Det foreslås også endringer i § 2 om hvem som kan få tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringene er i all hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til endret kostnadsramme og departementets navn. Det foreslås også endringer i § 2 om hvem som kan få tilskudd.
(14.08.2009)

 

______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - Utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger (PDF-fil)

Høringsbrevet og høringsnotatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. november 2009 Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringsforskriften er publisert på Lovdata

 

 

Vår ref.: 200901453

Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger. Forskrift om tilskudd til studentboliger er fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i delegeringsvedtak 10. desember 2003 nr. 1894 gitt med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21. Forskriften ble sist endret ved forskrift 21. september 2007 nr. 1077.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 28. september 2009. Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.

OM UTKASTET TIL FORSKRIFT

1. Språklige endringer
På de fleste områder foreslår departementet i hovedsak å videreføre reglene i den tidligere forskriften av 28. januar 2004. Endringene som fremmes i forskriften er i all hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til endret kostnadsramme og departementets navn.

2. Endringer i § 2 om hvem som kan få tilskuddet
I tillegg til språklige endringer foreslås det en endring i forhold til hvem som kan få tilskuddet. Departementet foreslår at tidligere § 2 om hvem som kan få tilskudd endres fra ”Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser som er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet” til ”Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.” Dette fordi det i all hovedsak er problematisk å gi tilskudd til studentboligstiftelser i forhold til sikring av tilskuddet og dermed studentvelferden. Videre har man gjennom lov og forskift uttrykt at det primært er studentsamskipnadene som skal ta seg av studentenes behov. Samtidig opprettholdes muligheten for at det i særlige tilfeller kan gis til studentboligstiftelser, hvis det er et behov for det overfor studentene, og at tilskuddet sikres på en tilfredsstillende måte.  

3. Endringer i praktiseringen av forskriften
Departementet arbeider i disse dager også med endringer i praksis i forhold til tilbakebetaling av statstilskudd, pant i statstilskudd og muligheten for og også kunne gi tilskudd til boliger som allerede utgjør en del av studentsamskipnadens boligmasse, men som det ikke er gitt tilskudd til før. Eventuelle endringer på disse områdene vil ikke fremkomme i forskriften, men i tilskuddsbrev og retningslinjer, og er således ikke en del av denne høringen.


Med hilsen

Arne Lunde (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Monja Marie Evdahl
seniorrådgiver

HØRINGSNOTAT – UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER


 

UTKAST TIL FORSKRIFT

§ 1.  Formålet med tilskuddsordningen
      Ordningen skal sikre etablering av boliger for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette skal bidra til en mer forutsigbar og rimelig bosituasjon for studenter, og være et supplement til det private boligmarkedet.

§ 2.  Hvem kan få tilskudd
      Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser i særlige tilfeller.

§ 3.  Hva det kan gis tilskudd til
      Det kan gis tilskudd til
        - oppføring av studentboliger
        - kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger
        - rehabilitering av eksisterende studentboliger i særlige tilfeller

§ 4.  Fordeling av tilsagn 
      Departementet behandler søknader og vedtar tilsagn om tilskudd til studentboliger.

§ 5.  Beregning av tilskudd
      Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddet og de øvre kostnadsgrensene.

§ 6.  Søknad om godkjenning og utbetaling
      Husbanken behandler søknader om godkjenning av prosjekter og utbetaling av tilskudd.

§ 7.  Veiledning og kontroll
      Husbanken skal gi råd til studentsamskipnadene og føre kontroll med prosjektene gjennom hele byggeprosessen fra det er gitt tilsagn til prosjektet er ferdigstilt.

§ 8.  Klageadgang
      Klage på Husbankens vedtak, jf. § 6, behandles etter reglene i forskrift 14. september 1992 nr. 692 for klagenemnda for Husbanken.

§ 9.  Krav om tilbakebetaling
      Departementet kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet ikke overholdes.
      Studentboliger som helt eller delvis er finansiert med tilskudd, kan ikke avhendes eller pantsettes uten departementets samtykke. Hvis studentboligene avhendes eller på annen måte overføres til tredjemann, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

§ 10.  Nærmere retningslinjer
       Husbanken kan gi nærmere retningslinjer. Retningslinjene skal forelegges departementet før de vedtas.

§ 11.  Ikrafttredelse
       Forskriften trer i kraft straks.

Universiteter og høyskoler    
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal – og regionaldepartementet
Elevorganisasjonen
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Husbanken
KS
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Statens lånekasse for utdanning
Stiftelsen anker studentboliger og hotel (anker sti)
Stiftelsen haukelandsbakken studentheim
Stiftelsen studentboliger i Levanger
Stiftelsen studentenes hus Steinkjer
Stiftelsen studenterhjemmet av 1875
Stiftelsen studiehjem for unge piker
Stiftelsen Ådland studentheim Stord
Steinerskolen i Norge
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
YS

Til toppen