Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.10.2015

Vår ref.: 15/3145

Straffegjennomføringsloven § 1 a om straffegjennomføring i annen stat ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2015 og trådte i kraft 19. juni 2015. Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2015. Departementet ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2426273

Frist for å sende inn høringssvar er 3. oktober 2015.

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Med hilsen

Sissel Kofoed e.f.
avdelingsdirektør                                                            Kjersti Lehmann
                                                                                       seniorrådgiver

                                                                                                                                  
                                                                                                                     

Vedlegg 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Domstoladministrasjonen

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Nasjonalbiblioteket

Norsk pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utlendingsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Datatilsynet

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Hordaland

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Følg saken Leie av fengselsplasser i Nederland

 • Soningskøen er avviklet – nå avsluttes leiekontrakt med Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Etter at soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018.

 • Oppfølging av Sivilombudsmannens rapport fra Norgerhaven fengsel

  Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt svar på Sivilombudsmannens besøksrapport fra Norgerhaven fengsel. Mange av forholdene som ble påpekt er allerede fulgt opp etter Sivilombudsmannens besøk.

 • Norgerhaven fengsel i Nederland åpnet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) åpnet i dag Norgerhaven fengsel i Nederland. De første innsatte er allerede på plass.

 • Presseinvitasjon: Offisiell åpning av fengselet i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Onsdag 2. september overrekker nederlandske myndigheter offisielt nøklene til Norgerhaven fengsel i Nederland til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). Dermed overtar Norge fengselet slik at personer som er domfelt i norsk rett kan sone i Nederland.

 • Høring – utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.10.2015

 • Forslag om leie av fengselsplasser i Nederland legges frem for Stortinget

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Kriminalomsorgen ble etterlatt i en uholdbar situasjon av forrige regjering. Fengslene drives nå med en kapasitetsutnyttelse på over 98 prosent. Personer som skulle sittet i varetekt må løslates. Dette er grunnen til at vi vil leie fengselsplasser i Nederland. Det er helt nødvendig å skaffe flere lukkede fengselsplasser raskt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Avtale om leie av fengsel i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Jeg er svært fornøyd med å få på plass avtalen som er undertegnet i dag, og jeg er overbevist om at vi gjør det som er best og riktig når vi planlegger 2000 nye soningsplasser i Norge. Bare på denne måten kan vi endelig få vekk soningskøen de rødgrønne har etterlatt seg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Vil endre straffegjennomføringsloven for å leie fengselsplasser i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  For å åpne for straffegjennomføring i en annen stat har Justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsforslag om endring av straffegjennomføringsloven.

 • Norge og Nederland enige om finansielle rammer

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge og Nederland har kommet til enighet om finansielle rammer for en eventuell avtale om leie av soningsplasser i Nederland. – Noe juridisk og praktisk gjenstår å avklare før en endelig traktat kan legges fram for Stortinget, men jeg er glad for at vi har kommet et stort steg videre. Leieavtale er en god midlertidig løsning på kapasitetsproblemet vi sliter med i dag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

 • Styrker kriminalomsorgen – øker fengselskapasiteten

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår flere lukkede fengselsplasser og mer til vedlikehold av fengselsbygninger. Det er også tatt høyde for mulig samarbeid med Nederland om leie av midlertidige fengselsplasser.

 • Samtaler om leie av fengselsplasser i Nederland

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  – Vi arvet en utfordrende situasjon etter den rødgrønne regjeringen med for få soningsplasser. For å få til en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt, har vi innledet samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Til toppen