Høring – utkast til forskrifter om straffegjennomføring i Nederland

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.10.2015

Vår ref.: 15/3145

Straffegjennomføringsloven § 1 a om straffegjennomføring i annen stat ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2015 og trådte i kraft 19. juni 2015. Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2015. Departementet ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2426273

Frist for å sende inn høringssvar er 3. oktober 2015.

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Med hilsen

Sissel Kofoed e.f.
avdelingsdirektør                                                            Kjersti Lehmann
                                                                                       seniorrådgiver

                                                                                                                                  
                                                                                                                     

Vedlegg 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Domstoladministrasjonen

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Nasjonalbiblioteket

Norsk pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politiets utlendingsenhet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens sivilrettsforvaltning

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Utlendingsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Datatilsynet

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Hordaland

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Universitetet i Stavanger

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Oslo

Norsk senter for menneskerettigheter

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)