Høring – utvidet bruk av politiattester i barnevernet (forslag om endringer i barnevernloven § 6-10)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2010

 

Vår ref.:

PDF-versjon av høringsbrev – utvidet bruk av politiattester i barnevernet (forslag om endringer i barnevernloven § 6-10)Deres ref                                Vår ref                    Dato
                                        201001693-/ESHS       12.05.2010Høring – utvidet bruk av politiattester i barnevernet (forslag om endringer i barnevernloven § 6-10)

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernlovens regler om krav til politiattester.

Bakgrunnen for forslagene er at Stortinget har sluttet seg til Justisdepartementets forslag til ny politiregisterlov, se Innst. 139 L (2009-2010). I ny politiregisterlov innføres enhetlige regler for politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest). Formålet med barneomsorgsattest er å beskytte mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige. Hjemmelen for å kreve barneomsorgsattest, samt hvilke konsekvenser som skal følge av anmerkninger på attesten, skal imidlertid reguleres i særlovgivningen.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre barnevernloven § 6-10 slik at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester gjøres gjeldende på barnevernområdet. Dette innebærer at kravet til politiattestenes innhold foreslås å omfatte også seksualforbrytelser mot voksne, drap, grov voldskriminalitet samt rans- og narkotikakriminalitet.

I tillegg foreslås å utvide plikten til å kreve politiattest til å gjelde alle som utfører oppgaver i barnevernet, når oppgaven innebærer direkte kontakt med barn og unge som omfattes av loven. Det foreslås videre innført krav om utvidet og uttømmende politiattest for personer som skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige, i første rekke fosterforeldre. Høringsnotatet inneholder også forslag om at konsekvensene av anmerkninger på politiattest som hovedregel skal være utelukkelse fra å ha oppgaver overfor mindreårige. Det foreslås for øvrig tilsvarende endringer i forskrift 15. oktober 1999 nr. 1090 om politiattest i henhold til barnevernloven.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene.

I tillegg bes om generelle synspunkter på om det bør innføres krav om forutgående botid, som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll, for utlendinger utenfor EØS-området.

Høringsfristen er 12. august 2010.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører.

Høringsuttalelsene sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO.

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.

 

Med hilsen


Tone G. Smith (e.f.)
                                                               Lise Gundersby

 

Høringsinstanser:

Arbeidsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Helseregionene
Helsetilsynet i fylkene
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri
Regjeringsadvokaten
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for medisinsk etikk (SME)
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barnejuridisk Forum
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Den norske Legeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Foreldre- og barntiltak i Norge
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes yrkesforbund
Helsetjenestens lederforbund
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Tromsø
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
KS
Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lærerlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barn tiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Redd Barnas Rettighetssenter
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
SOS rasisme
UNICEF-komiteen i Norge
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen