Høring - anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Status: På høring

Høringsfrist: 15.02.2022

Vår ref.: 21/4337

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) og forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. februar 2022.

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                     Per Thomas Thomassen
                                                                                     seniorrådgiver

 

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Datatilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helfo

Helsedirektoratet

Helseklage

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Pasient- og brukerombudet

Regelrådet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusinnkjøp HF

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for Odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet

Alliance Healthcare Norge AS

Apotek 1 gruppen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Boots Norge AS

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet

Europharma AS

Farma Norge

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustri foreningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske forening

Norsk Farmasøytisk selskap

Norges Handikapforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykepleierforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Parat

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF Helse, Helsetjenesteforskning