Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. Departementet har derfor sendt på høring et forslag om utvide retten til barnehageplass. Forslaget betyr at barn født i september og oktober vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2016

Vår ref.: 16/322

Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) på høring.

Departementet foreslå å korte ned på ventetiden på barnehageplass ved at barn født i september eller oktober får rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2470673.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2470673. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Høringsfristen er 26. februar 2016.

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

 

Med hilsen    
                                                                   

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Kristian Olav Mørch
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Delta
Dysleksiforbundet
Husbanken
Espira
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Human-Etisk Forbund
Høyskoler
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Private barnehagers landsforbund
REFORM -ressurssenter for menn
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Statistisk sentralbyrå
Statped
Steinerbarnehagene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Unio
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Velferdsforskningsinstituttet
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)
Virke