Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2018

Vår ref.: 13/2898

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer.

Frist for høringsinnspill er 12. februar 2018.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill med referanse 13/2898 i stedet sendes pr. e-post til [email protected]

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Endringsforslaget innebærer for det første at dagens forbud mot innførsel av levende amerikansk hummer erstattes med forskriftens generelle krav om tillatelse. Slik tillatelse kan gis på strenge vilkår. Forskriftens forbud mot omsetning og utsetting av levende amerikansk hummer videreføres. Videre foreslår departementet en endring i forskriftens dispensasjonsbestemmelse i § 31, som i all hovedsak innebærer at kun ett av de to vilkårene for dispensasjon må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon, og ikke begge som i dag.

Departementet foreslår også at forskriftens § 15 tredje ledd, som angir vurderingstemaet for søknader om innførsel og utsetting og øvre terskel for å kunne gi tillatelse, flyttes til forskriftens §§ 6 og 10 som er de bestemmelsene som oppstiller krav om tillatelse for innførsel og utsetting. Disse endringene innebærer ingen realitetsendring, men foreslås for å tydeliggjøre hva som er vurderingstemaet for søknader om innførsel og utsetting og øvre terskel for å kunne gi tillatelse etter forskriften.

Endringsforslagene er nærmere omtalt i vedlagte høringsnotat.


Med hilsen


Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Kjersti Narmo
seniorrådgiver

Fylkesmennene
Artsdatabanken
Embassy of Canada to Norway
European Cruise Service AS Norway
Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hurtigruten
Justis- og beredskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kystverket
Laks- & Vildtcentralen AS
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Mat&Drikke AS
Mattilsynet
Naturvernforbundet
Miljødirektoratet
NHO - Hordaland
NHO Mat og drikke
Norges Fiskarlag
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk polarinstitutt
Norske sjømatbedrifters landsforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Oslo Sjømatgrossisters Forening
Ph. Thorstensen AS
Sabima
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Solsiden Restaurant
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Utenriksdepartementet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
WWF-Norge
ØKOKRIM

Til toppen