Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Av praktiske grunner er det Klima- og miljødepartementet som gjennomfører høringen. Høringsnotatet inneholder to deler. Første del omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder. Andre del omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020, som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 10. august 2017 ble det nest siste setning i avsnitt 4.1.2 på side 7 i høringsnotatet korrigert og lyder nå følgende: Delkravet for avansert biodrivstoff foreslås endret slik at det er basert på Vedlegg IX del A og B.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.10.2017