Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Av praktiske grunner er det Klima- og miljødepartementet som gjennomfører høringen. Høringsnotatet inneholder to deler. Første del omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder. Andre del omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020, som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 19. juli 2017 er høringsnotatet korrigert med oppdaterte tabell og figurnummer på sidene 13, 18, 23, 26, 29 og 38. Ingen andre endringer er gjort.

Status: På høring

Høringsfrist: 22.08.2017