Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Av praktiske grunner er det Klima- og miljødepartementet som gjennomfører høringen. Høringsnotatet inneholder to deler. Første del omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder. Andre del omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020, som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 10. august 2017 ble det nest siste setning i avsnitt 4.1.2 på side 7 i høringsnotatet korrigert og lyder nå følgende: Delkravet for avansert biodrivstoff foreslås endret slik at det er basert på Vedlegg IX del A og B.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2017

Vår ref.: 17/856

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Av praktiske grunner er det Klima- og miljødepartementet som gjennomfører høringen. Høringsnotatet inneholder to deler. Første del omhandler direktiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder. Andre del omhandler opptrappingsplanen for biodrivstoff til veitrafikken frem mot 2020, som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Oppsummert er følgende endringer i produktforskriften kapittel 3 på høring:

  • Omsetningskravet for biodrivstoff til veitransport økes stegvis fra dagens 7 % til 20 % i 2020.
  • Delkravet for avansert biodrivstoff økes stegvis fra dagens 1,5 % (med dobbeltelling) til 4 % i 2020 (uten dobbeltelling). Dette tilsvarer 8 % med dobbeltelling.
  • Endret definisjon av delkravet for avansert biodrivstoff. Det vil si, endret fra " biodrivstoff fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel" til "råstoffene i ILUC-direktivet Annex IX del A og B med unntak av ikke-biobasert drivstoff".
  • Endret grunnlaget for dobbeltelling. Det vil si, endret fra " biodrivstoff fremstilt av avfall og rester, lignocellulosemateriale, eller celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel" til råstoffene i ILUC-direktivet Annex IX del A og del B med unntak av ikke-biobasert drivstoff.
  • Endret definisjon av "lignocellulose" og "celluloseholdig materiale", og "arealbruksendring" i tråd med ILUC-direktivet.
  • Rapporteringsfaktorer med estimat på utslipp fra ILUC-effekter.
  • Forenkling angående bruk av standardverdier for klimagassgassutslipp fra råstoff dyrket innenfor EØS-området.

Det foreslås også enkelte andre forskriftsendringer. Det vises til vedlagt høringsnotat for en nærmere beskrivelse av forslagene og vurdering av konsekvenser. Departementet har gjort enkelte justeringer i Miljødirektoratets konsekvensutredning, blant annet er oljeprisen justert med oppdaterte terminpriser på olje.

Departementet ber spesielt om innspill på markedsmessige forhold og kostnader der høringsinstansene har annen informasjon enn det som framgår av høringsnotatet. Dette gjelder særskilt pris og tilgang på avansert biodrivstoff. Produsenter av slikt biodrivstoff oppfordres til å anslå mulig volum i liter som antas å kunne tilbys og leveres til det norske markedet basert på ulike råstoff i 2018, 2019 og 2020. Videre bes det spesifikt om innspill på den foreslåtte listen til råstoff som skal inngå i delkravet for avansert biodrivstoff.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Ved tekniske problemer kan innspill med referanse 17/856 i stedet sendes pr. e-post til postmottak@kld.dep.no. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Det er noe ulik tidshorisont for de ulike forskriftsendringene som nå sendes på høring. Høringen gjennomføres derfor med en todelt tidsfrist, der det gis 6 ukers frist for de endringene med kortest tid til implementering, mens det gis 3 måneders frist der det er gjennomførbart.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene vedrørende nivået på opptrappingsplanen fra og med 1. oktober 2017 og 1. januar 2018 er Klima- og miljødepartementet i hende senest tirsdag 22. august 2017. Eventuelle merknader til nivået på opptrappingsplanen fra og med 1. januar 2019 og 1. januar 2020 og ILUC-direktivet må være Klima- og miljødepartementet i hende senest tirsdag 3. oktober 2017. Det er mulig å gi et samlet svar til alle forskriftsendringene dersom det er ønskelig.

 

Med hilsen

 

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Gislerud
avdelingsdirektør

A/S Norske Shell
AGA AS
Alexela Sløvåg AS
Avfall Norge
Avinor AS
Bio8
Biofuel Development
Danmark BioGasol ApS
Biokraft
Bioteknologirådet
Biozin AS
Borregaard
Bunker Oil
Byggenæringens Landsforening
Carbon Limits AS
Finland Chempolis Biorefining Park
CICERO Senter for klimaforskning
Circle K
Sverige Domsjö Fabriker AB
Danmark DONG Energy A/S
Eco-1 Bioenergi AS
Ecopro
Ecoxy AS
Energigass Norge
Energigården AS
Eni Norge
Enova SF
Esso Norge As
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forfuel
Forsvarsdepartementet
Finland Fortum Oyj
Framtiden i Våre Hender
Gasnor AS
GoodFuels Norway
Finland Green Fuel Nordic Oy
Greenpeace Norge
Danmark Inbicon A/S
IVAR
Konkurransetilsynet
KS Bedrift Avfall
Landbruks- og matdepartementet
Sverige Lantmännen
Lastebileiernes forening
Lindum
Lyse Neo
Danmark MEC Bioethanol
MEF
Miljøstiftelsen Bellona
Måløy Havneservice
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Finland Neste Corporation
NoBio
Norfuel
Norges Automobil-Forbund
Norges Bondelag
Norges Lastebileier-forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Miljøvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Industri
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk Petroleumsinstitutt
Norskog
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Perstorp BioProducts AB/AS
Preem
Quantafuel
Regelrådet
Regnskogfondet
Sabima
Samferdselsdepartementet
Sverige SEKAB Biofuels & Chemicals AB
Skatteetaten
Skognæringa Kyst SA
Sverige SP Energy Technology
St1 - Smart Fuel AS
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft Energi AS
Statoil Fuel & Retail AS
Sverige Svebio
Sverige Södra
TFB
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Treindustrien
TWMA Norge AS
Uno-X
Finland UPM Biofuels
Vegdirektoratet
VESAR
WWF-Norge
Zero Emission Resource Organisation