Høring av endringer i rovviltforskriften - skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Klima- og miljødepartementet sender med dette ut på høring et forslag om endring av bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.09.2017