Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvotedirektivet (2003/87/EF) for å forbedre og utvide EUs kvotesystem

EU-kommisjonen la den 23. januar 2008 frem et forslag til revidert kvotesystem for perioden 2013-2020. Med henblikk på utarbeidelse av norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter innen 30. mai 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008

Vår ref.: 200503953-25

Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvotedirektivet (2003/87/EF) for å forbedre og utvide EUs kvotesystem


EU-kommisjonen la den 23. januar 2008 frem et forslag til revidert kvotesystem for perioden 2013-2020: COM(2008)16 final ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community”.

Utkast til revidert kvotedirektiv finnes på følgende lenke: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/87/EC so as to mprove and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community

Forslaget ligger også ute på Kommisjonens hjemmesider og kan finnes sammen med øvrig bakgrunn på: Emission Trading Scheme (EU ETS) 

Med henblikk på utarbeidelse av norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter innen 30. mai 2008.

Miljøverndepartementet vil samtidig invitere til et uformelt seminar om Kommisjonens forslag til revidert kvotedirektiv fredag 9. mai kl 1300 i møterom 215 i Miljøvern-departementet. Departementet vil presentere Kommisjonens forslag og åpne for innspill fra tilhørerne. Vi kommer tilbake med nærmere program. Påmelding sendes på e-post til Dag Svarstad [dsv@md.dep.no] innen onsdag 7. mai.

Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Svarstad
førstekonsulent

Forvaltningsorganer mv.

Departementene
Statsministerens kontor
Sametinget
Statens forurensningstilsyn
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skattedirektoratet
Norges vassdrags- og energiverk
Oljedirektoratet
Konkurransetilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Avinor
Statistisk Sentralbyrå
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)
Enova SF
Statkraft SF
Statens helsetilsyn
Statens landbruksforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statskonsult
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Datatilsynet

Forskningsinstitusjoner o.l.

Norges Forskningsråd
Chr. Michelsens institutt
CICERO Senter for klimaforskning
ECON Analyse AS
Frischsenteret
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Jordforsk
Havforskningsinstituttet
MARINTEK
Det norske meteorologiske institutt
Transportøkonomisk institutt
Teknologisk institutt
OM Technology Energy Systems AS
Det norske Veritas
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for strategisk analyse (INSA)
Fridtjof Nansens institutt
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Norges landbrukshøgskole

Ideelle organisasjoner

Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Worldwatch Institute Norden
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Nærings- og interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner o.l.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Industri
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes fellesforbund
Byggenæringens landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)
Norsk fjernvarmeforening
Kjelforeningen – Norsk energi
Norsk renholdsverk-forening
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Markedskraft AS
Skandinavisk Kraftmegling
Nord Pool ASA
Rådgivende Ingeniørers Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Oslo Børs ASA
Norges Bank
PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS
Forsikringsforeningen
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Norges Automobilforbund (NAF)
Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)
Norges Lastebileierforbund
Norges Bilbransjeforbund
Bilimportørenes Landsforening
Bensinforhandlernes bransjeforening
Norges Bilsportforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund/Norskog
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Kommunenes Sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)
Det norske maskinistforbund


Bedrifter

Norcem A/S
Ruukki AS
Verdalskalk A/S
Glava AS
Maxit AS
APS Norway
Wienerberger AS Bratsberg Teglverk
Mokado Mo kalk- og dolomittverk
SMA-Magnesium AS, Hydro Porsgrunn Industripark
Borgestad fabrikker
AS Rockwool
Oleon Scandinavia AS
Troll Gassanlegg Kollsnes
Dynea ASA Lillestrøm
Hydro Polymers Rafnes
Borealis AS Bamble
Gassco Kårstø
Norsk Hydro ASA
Elkem AS
Noretyl AS Rafnes
Sør-Norge Aluminium AS Husnes
Thamshavn verk AS
Rio Doce Manganese Norway A/S
Eramet Norway A/S
Tinfos Jernverk AS
Tinfos Titan og Iron KS Tyssedal
Bjølvefossen AS
Rana Metall KS
Fesil ASA
Finnfjord Smelteverk AS
Saint Gobain Ceramic Materials AS
Yara International ASA
Orkla Exolon KS Orkanger
Peterson AS
AS Falconbridge Nikkelverk
Södra Cell Tofte
Borregard Industries Ltd
Nordic Paper AS
Norske Skog ASA
Forestia AS
Hurum Fabrikker
Huntonit AS
Hellefoss AS
Hunsfos Fabrikker AS
Glomma Papp AS
Gasnor AS
Kronos Titan AS
StatoilHydro ASA
BKK Produksjon AS
Esso Norge AS
Conoco Phillips Norge
A/S Norske Shell
Talisman Energy Norge AS
Marathon Petroleum Company
BP Norge AS
Egersund Sildeoljefabrikk AS
Hustadmarmor A/S
Pertra ASA
Celsa Armeringsstål AS
Norfrakalk AS
3B-Fibreglass Norway AS
Karmsund Fiskemel AS
Nordsildmel AL
Welcon AS
Måløy Sildoljefabrikk AS
Bodø Sildoljefabrikk AS
Denofa AS
Eidsiva Servicepartner
BKK Varme AS
Mo Fjernvarme AS
Agder Energi
Viken Fjernvarme AS
Drammen Fjernvarme
Bærum Fjernvarme
Trondheim Energiverk Fjernvarme AS
Fjernvarme Øst
Naturkraft AS

Til toppen