Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvote-direktivet (2003/87/EF) for å innlemme luftfartssektoren i EUs kvotesystem

EU-kommisjonen la den 20. desember 2006 frem et forslag til endring av kvotedirektivet for å inkludere luftfartssektoren i kvotesystemet: COM(2006)818 final ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community”.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008