Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/735- BR

22.04.05

Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser

EU-kommisjonen har utarbeidet et forslag til forordning om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser. Forslaget fra Kommisjonen er sendt til Rådet og Parlamentet for behandling.

Dokumentet er tilgjengelig på Kommisjonens hjemmeside:

http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/doc/com_2005_047_en.pdf

Bakgrunnen for dette forslaget fra Kommisjonen er at det i forbindelse med Kommisjonens konsultasjonspapir om passasjerrettigheter var stor enighet blant høringsinstansene om at uberettiget avvisning av passasjerer på bakgrunn av deres reduserte mobilitet måtte forhindres, for å unngå urettferdig behandling av passasjerer. Allerede den gang var de norske flyselskapene positive til at passasjerer med redusert mobilitet gis lovbestemte rettigheter. På den annen side har det imidlertid vært uenighet om det er flyselskapene eller lufthavnene som bør ha ansvaret for assistansen på lufthavnene.

Blant annet på bakgrunn av denne uenigheten, samt departementets behov for å klargjøre eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser, ønsker Samferdselsdepartementet å gjennomføre en nasjonal høring som grunnlag for departementets videre behandling av saken.

For å ha tilstrekkelig tid til å behandle saken videre overfor blant annet EU-kommisjonen, ber vi om å motta svar fra høringsinstansene senest 13. juni 2005.

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f.


Bente Risvold

Kopi til:

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Statsministerens kontor

Avinor AS

Board of Airlines Representatives in Norway BARIN

CHC Helikopter Service AS

Coast Air AS

Danish Air Transport

Flyselskapenes Landsforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Geiteryggen Skien Lufthavn

Kato Airline AS

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Lista lufthavn AS

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norwegian Air Shuttle AS

Notodden lufthavn AS

Oslo Lufthavn AS

Rygge Sivile Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS

SAS Braathens AS

Statens råd for funksjonshemmede

Stord lufthavn

Widerøes Flyveselskap ASA

.