Høring av forslag om overtredelsesgebyr og straffesanksjonering av brudd på regelverket for legemidler til dyr

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til lovfesting av hvilke brudd på handlingsnormer i regelverket for legemidler til dyr som kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffesanksjoneres, jf. forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2022

Vår ref.: 22/1069

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til lovfesting av hvilke brudd på handlingsnormer i regelverket for legemidler til dyr som kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffesanksjoneres, jf. forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr Departementet tar sikte på å gjennomføre forordningen i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler (legemiddelloven). Departementet foreslår å tilpasse gjeldende regler om overtredelsesgebyr i legemiddelloven § 28 a slik at brudd på tilsvarende bestemmelser i forordningen om legemidler til dyr kan ilegges overtredelsesgebyr. Departementet foreslår videre å lovfeste at import av legemidler til dyr fra tredjeland uten tillatelse og utøvelse av grossistvirksomhet med legemidler til dyr uten tillatelse, skal kunne sanksjoneres med straff.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Forslaget sendes på en forkortet høring frem til 18. mars 2022.

 

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Thomas Thomassen

seniorrådgiver

Departementene

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Havforskningsinstituttet

Helsedirektoratet

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Mattilsynet

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Norges fiskerihøgskole)

Norges forskningsråd

Pasient- og brukerombudene

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

NTNU, Det medisinske fakultet

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Regelrådet

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statsforvalterne

Sysselmester på Svalbard

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinærinstituttet

 

Sametinget

Statens seniorråd

Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen)

 

Helse- og sosialombudet i Oslo

 

De regionale helseforetakene

Helseforetakene

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusinnkjøp - legemidler

 

ACOS AS

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amathea

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Helsetjenestens Lederforbund

IKT Norge

Infodoc

Institutt for samfunnsforskning

KS

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Legemiddelparallellimportørforeningen

Nomvec AS 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges kristelige legeforening

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat

Pensjonistforbundet

Rådet for legeetikk

SINTEF Helse

Sjømat Norge

Spekter

TEKNA

UNIO

Virke

Veterinary Industry Nordic (ViNordic)

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)