Høring av forslag om ratifikasjon av konvensjoner mot terrorhandlinger til sjøs og om etablering av bordingsregime

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013

Vår ref.: 13/827 ES IHO/mk

Høring av forslag om ratifikasjon av konvensjoner mot terrorhandlinger til sjøs og om etablering av bordingsregime

 

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeprosessloven og påtaleinstruksen, jf. vedlagte høringsnotat.

FN vedtok i 2005 to instrumenter til bekjempelse av terrorhandlinger foretatt mot, på eller fra henholdsvis et skip eller en plattform, samt terrorhandlinger ved bruk av et skip som middel (skipsfartsprotokollen 2005 og plattformprotokollen 2005). Norge har undertegnet begge konvensjonene, men ikke ratifisert dem.

Straffeloven 1902 og straffeloven 2005 anses for å oppfylle de krav til straffebestemmelser som protokollene oppstiller. Det er imidlertid nødvendig å vedta regler for bording av skip ved mistanke om overtredelse av noen av straffebestemmelsene i skipsfartsprotokollen 2005. Slike regler foreslås i høringsnotatet. Samtidig bes det om høringsinstansenes syn på om Norge bør ratifisere protokollene.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er fredag 15. mars 2013. Høringsuttalelser sendes elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som brev til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsutsendelsen er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Med hilsen


Fredrik Bøckman Finstad
avdelingsdirektør

                                                                        Ingeborg B. Holtskog Olebakken
                                                                        lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM

Datatilsynet
Forsvaret
Generaladvokaten
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
Norsk senter for menneskerettigheter
Politihøgskolen

Saken er dessuten ved ettersendelse 4. mars 2013 blitt forelagt følgende høringsinstanser:

Assuranceforeningen Skuld
Den norske Sjørettsforening
Finans Norge
Gard AS, Arendal
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Naturvernforbundet
Nordisk Skibsrederforening
Norges Miljøvernforbund
Norsk Sjømannsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
The Nordic Association of Marine Insurers, Cefor

 

Til toppen