Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Forskriften skal bidra til bedre rammevilkår for slike virksomheter ved å yte tilskudd til dekning av kostnader til pensjonsutbetalinger som kommer i fremtiden, men som skyldes de ansattes opparbeiding før 2019 av rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Dette omtales som historiske pensjonskostnader.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2019

Vår ref.: 17/3983

Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Stortinget har vedtatt lov 1. mars 2019 nr. 3 om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning. Loven forutsetter forskriftsregulering.

Forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester må fastsettes i to omganger. Hoveddelen av forskriften, inkludert reglene om rett til tilskudd, søknad og enkelte beregningsregler, ble fastsatt av Kongen i statsråd 8. mars 2019. Dette legger til rette for at de berørte virksomhetene kan komme i gang med forberedelse av søknader om tilskudd og splitte sine tjenestepensjonsordninger så snart som mulig.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring utfyllende regler om beregningen av tilskuddet. En høring er nødvendig fordi reglene endres og utfylles sammenlignet med det forslaget som ble sendt på høring høsten 2017.

Vi ber alle som berøres av ovennevnte forskrift om eventuelle merknader innen tirsdag 21. mai 2019.

Det er mulig å gi merknader både til de delene av forskriften som allerede er vedtatt og til høringsnotatets forslag til forskriftsendringer. Høringsinstansene oppfordres til å belyse behovet for presiseringer og avklaringer for egen virksomhet.

Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på denne siden: www.regjeringen.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 

Forskrift vedtatt 8. mars 2019 og høringsnotat med forslag til endringer er vedlagt.

Se informasjon om ny forskrift her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forskrift-regulerer-tilskudd-til-historiske-pensjonskostnader/id2631685/.

Se lovproposisjonen og Stortingets behandling av loven her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73600

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef      

                                                                 Elisabeth Salvesen

                                                                 avdelingsdirektør

 

  Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bufdir
Helsedirektoratet
Regelrådet

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Abelia
Akademikerne
Aleris
Arbeidsgiverforeningen Spekter
ASVL – Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter
Attendo
Blå Kors Norge
Den norske Aktuarforening
Den norske legeforening
Fafo
Fagforbundet
Finans Norge
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Hero
Hovedorganisasjonen Virke
Ideelt Barnevernsforum
Ideelt Nettverk
Institutt for samfunnsforskning
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kirkens Sosialtjeneste
KLP
KS
KS Bedrift
Landets private sykehus
LHL
LO
LO Stat
N.K.S. Kløverinstitusjoner
NHO
NHO Service
Norlandia Care Group AS
Norsk Folkehjelp
Norsk Sykepleierforbund
Overføringsavtalens Sikringsordning v/Pensjonskontoret
Pensjonskasseforeningen
Røde Kors
SSB
Statens pensjonskasse
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen Sana
Unicare
Unio
YS