Høring av forslag til endring i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven på høring. Høringsnotatet inneholder 1.Forslag til endring i § 2-7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen. Departementet foreslår å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021. 2.Endring i § 12-3 om oppnevning og sammensetning av yrkesopplæringsnemndene. Departementet foreslår å endre loven slik at alle organisasjonene som i dag er representert i det nasjonale Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring får en rett til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.01.2019

Vår ref.: 18/4891

Høring - endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk. Yrkesopplæringsnemnder.

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven på høring. Høringsnotatet inneholder:

  • Forslag til endring i opplæringsloven § 2-7 om elevers rett til opplæring i kvensk i grunnskolen. Departementet foreslår å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det. Forslaget er en oppfølging av Målrettet plan for kvensk språk 2017-2021.
  • Forslag til endring i opplæringsloven § 12-3 om oppnevning og sammensetning av yrkesopplæringsnemndene. Departementet foreslår at alle organisasjonene som i dag er representert i det nasjonale Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring får en rett til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2615716.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 12. januar 2019.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdlingsdirektør                                                    Kari Bjørke
                                                                                 fagdirektør

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Vedlegg:

  • Høringsnotat
  • Liste over høringsinstanser

 

 

Kommunene
Departementene
Fylkesmennene
Universitet og høgskoler
Sametinget
Abelia, Forum for friskoler
Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter
Barneombudet
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgere utdanning
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
FUG
Halti kvenkultursenter IKS
Kompetanse Norge
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kvensk institutt
Kvenlandsforbundet v/Bjørn Seppola
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NHO - Næringslivets hovedorganisasjon
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Kveners Forbund /Ruijan Kveeniliitto
Norske Samers Riksforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Regelrådet
Ruija kvenmuseum
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Statped
Steinerskoleforbundet
Storfjord språksenter
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Virke
YS