Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven. Det foreslås endringer i reglene om assistert befruktning, forenklinger av reguleringene av prediktive genetiske undersøkelser i helsetjenesten og genterapi, en tydeliggjøring av forbudet mot å teste andre ved genetiske selvtester og en presisering av bioteknologilovens virkeområde for forskning som bruker genetiske undersøkelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.09.2019

Vår ref.: 19/2182

Vår ref
19/2182-  TJH/ado                                                               Dato 15. mai 2019

 

Brev i PDF


Høring av forslag til endringer i bioteknologiloven
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i bioteknologiloven.

Departementet ber om merknader innen 2. september 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.


Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                    Geir Helgeland
                                                                    avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioteknologirådet

Biskopene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Departementene

De regionale forskningsetiske komiteer

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag

Diabetesforbundet

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet


Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskerforbundet

Frambu

Frelsesarmeen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsedirektoratet

HIV-Norge

Human-Etisk Forbund

Humanistforbundet

Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for samfunnsforskning

Jordmorforbundet NSF

Juristforbundet

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for slagrammede

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

Legeforeningens forskningsinstitutt

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Menneskeverd

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Parkinsonforbund

Norsk Biotekforum

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Norsk gynekologisk forening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Psykologforening

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Revmatikerforbund


Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tourette Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo katolske bispedømme

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksrevisjonen

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

Rådet for legeetikk

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stoffskifteforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

Tankesmien Skaperkraft

Teknologirådet

Turner Syndrom foreningen i Norge

Unio

Velferdsinstituttet NOVA

YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn