Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender ut høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter kalt FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2018

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. kgl.res. 2. desember 2016.

I

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd skal lyde:

Generelle tollnedsettelser under målprissystemet skal innrømmes dersom noteringspris i to påfølgende uker ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen. Det samme gjelder dersom innrapportert mengde av målprisvarer for frukt, grønnsaker og matpotet ligger under ti prosent av normal ukesomsetning i to påfølgende uker eller foreligger i kombinasjon med prisnotering over øvre prisgrense i tilsvarende periode, med mindre det er nødvendig å opprettholde tollnivået av hensyn til avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon ved oppstart av sesong.

§ 8 annet ledd skal lyde:

Ved tollnedsettelser etter § 7 første ledd kan tollsatsen settes lavere enn det som følger av første ledd i forbindelse med avslutning av norsk sesong.

§ 11 skal lyde:

§ 11. Landbruksvarer omfattet av vedlegg 2

Det kan innrømmes tollnedsettelser for landbruksvarer med varenummer omfattet av vedlegg 2 og som inneholder totalt mindre enn 40 vektprosent av korn, mel og landbruksvarer omfattet av vedlegg 2, herunder mindre enn 20 vektprosent kjøtt og kjøttprodukter omfattet av vedlegg 2. Ved tollnedsettelse etter dette ledd beregnes tollsatsen ut fra den andelen disse innsatsvarene utgjør i den omsøkte varen. De ordinære tollsatser i tolltariffen legges til grunn ved denne beregningen, men mindre innsatsvarene er berettiget tollnedsettelse etter annet ledd.

Det kan også innrømmes tollnedsettelser for landbruksvarer med varenummer omfattet av vedlegg 2 og som totalt inneholder 40 vektprosent eller mer av korn, mel og landbruksvarer omfattet av vedlegg 2, dersom varen etter næringspolitiske vurderinger ikke konkurrerer med norske landbruksvarer. Det samme gjelder for landbruksvarer omfattet av vedlegg 2 som inneholder 20 vektprosent eller mer kjøtt og kjøttprodukter omfattet av vedlegg 2. Ved tollnedsettelse etter dette ledd fastsettes tollsatsen på et slikt nivå at norske varer i tilsvarende produktgruppe får en sikkerhetsmargin på 10%.

Ved tollnedsettelse for tørrglukose (ex posisjon 17.02) til næringsmiddelindustrien skal tollsatsen settes til kr 0,66/kg.

§ 13 oppheves.

II

Endringene trer i kraft xx.xx.xxxx.

 • Finansdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Gartnerhallen SA
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund (NFGF)
 • Nortura SA