Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2018

Vår ref.: 17/3256

Innledning

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del (nedre norske del-forskriften) og forskrift 11. mai nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (sidevassdragsforskriften).

Forvaltningen av fisket i Tanavassdraget, især når det gjelder grenseelvstrekningen, skjer i fellesskap med finske myndigheter og tar utgangspunkt i avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget (Tanaavtalen), som ble signert av norske og finske myndigheter 30. september 2016 og trådte i kraft 1. mai 2017. Avtalens vedlegg 2 utgjør en integrert del av avtalen og inneholder felles fiskeregler som norske og finske myndigheter er forpliktet til å innta i sitt nasjonale regelverk. I Norge er fiskereglene (avtalens vedlegg 2) gjennomført gjennom grenseelvforskriften, som nå foreslås justert noe. Det foreslås også mindre justeringer i sidevassdragsforskriften og nedre norske del-forskriften.

Tanaavtalen legger opp til at norske og finske myndigheter, i samarbeid med rettighetshaverne på begge sider av grensen, foretar en årlig evaluering av fiskereglene, (jf. Tanaavtalen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 nr. 2 og nr. 3). Fiskereglene har nå vært i kraft gjennom én fiskesesong, og både fiskere og forvaltningsmyndigheter har i løpet av sesongen gjort seg erfaringer med hvordan reglene har fungert. Det ble 7. og 8. februar 2018 arrangert et felles møte i Oslo, der norske og finske myndigheter og lokale rettighetshavere vurderte behovet for å fravike fiskereglene og drøftet eventuelle endringer. Basert på det som kom fram under møtet og erfaringer fra fiskesesongen 2017 foreslås det nå å gjøre visse endringer i fiskereglene, og tilsvarende endringer i grenseelvforskriften. Videre foreslås justeringer i sidevassdragsforskriften og nedre norske del-forskriften. Det understrekes at hovedprinsippene i fiskereglene skal ligge fast i den første femårsperioden, så det er nå bare rom for mindre justeringer.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 17/3256, i stedet sendes på e-post til [email protected]. Fristen for å sende inn innspill er 15. mars 2018.

Liste over høringsinstanser finner du nedenfor. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning

§ 4 Antall og fordeling av fiskekort for tilreisende fiskere

Etter fiskesesongen 2017 viste det seg at det ble solgt svært få kort i de to øvre sonene. Fiskesesongen 2017 var spesiell av ulike årsaker; blant annet var vannstanden høy og det var første sesong etter den nye Tanaavtalens ikrafttredelse. Det forventes derfor at fiskesesongen 2018 blir mer normalisert. Det er viktig at Tanavassdragets fiskeforvaltning i 2018 kommer tidlig i gang med salgsfremmende tiltak, herunder samarbeid med potensielle finske kortselgere og eventuelt innføring av differensierte kortpriser i mindre populære soner. På bakgrunn av erfaringen fra første sesong ønsker Tanavassdragets fiskeforvaltning at en andel av kortkvoten i de to øvre sonene overføres til de tre nedre sonene.

Beskatningstrykket i vassdraget er beregnet ut i fra at det selges 11000 kort i hvert land. Dersom en andel kort ikke selges på grunn av soneinndelingen på norsk side, vil dette i stor grad oppveie for noe økt fisketrykk i de nedre sonene. Forslaget forventes derfor ikke å komme i konflikt med det overordnede formålet med avtalen om å redusere beskatningstrykket i elva. Det vil foretas en nærmere forholdsmessig fordeling i henhold til faglige vurderinger. Det legges opp til en prøveordning i 2018 med etterfølgende evaluering.

Forslag til nytt § 4 fjerde ledd:

En kvote på samlet inntil 600 strandfiskekort på norsk side, kan overføres fra sonene Borsejohka-Ráidenjárga og Anárjohka til de tre nedre sonene i 2018, etter en nærmere forholdsmessig fordeling.

Det foreslås, også som en prøveordning for 2018, at 3 % av kortkvotene for henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort, uavhengig av tidsperiode og soneinndeling, settes av som særskilte fiskekort som inkluderer barns fiske. Utover rett til eget fiske, gir kortet innehaveren adgang til å la ett barn under 16 år av gangen fiske på fiskekortet. Dette innebærer ingen grense for hvor mange barn som kan fiske på kortet, men kun ett barn kan fiske av gangen med ett redskap. Barna må dermed bytte på bruken av det ene redskapet. Utover dette må de kjøpe eget fiskekort. Innehaver av særskilt kort er ansvarlig for å levere fangstoppgave for barnas fiske, i henhold til reglene i § 29. Når andelen på 3% med særskilte fiskekort av inneværende sesongs kvote er benyttet, er barn forpliktet til å kjøpe ordinært fiskekort for sitt fiske.

Forslag til nytt § 4 femte ledd:

For fiskesesongen 2018 settes det av 3 % av kortkvotene for henholdsvis strandfiskekort og båtfiskekort, til særskilte fiskekort som inkluderer barn under 16 år sitt fiske. Utover rett til eget fiske, gir kortet innehaveren adgang til å la ett barn av gangen fiske på fiskekortet. Barn som fisker på innehaverens kort, kan bruke ett redskap av gangen. Innehaver av kortet er pliktig til å rapportere barnets fangst i henhold til § 29.

§ 9 Generelle regler om agn og redskap ved stangfiske

Av fiskereglene i vedlegg 2 § 9 (3) følger det at tilreisende fiskere med båtfiskekort, jf. § 4 nr. 3, maksimalt kan fiske med tre stenger samtidig fra én båt. Det er imidlertid ikke satt noen begrensning på antallet stenger som kan benyttes samtidig fra én båt av lokale fiskere, jf. § 4 nr. 1 og nr. 2.

Ifølge fiskeforskriften § 9 (1) kan det fiskes med maksimalt tre stenger samtidig fra én båt, uavhengig av om fisket utøves av tilreisende eller lokale fiskere. For at fiskeforskriften etter sin ordlyd skal være i henhold til fiskereglene i vedlegg 2, foreslås det at begrensningen på antall fiskestenger innsnevres til kun å gjelde for tilreisende fiskere med båtfiskekort, jf. vedlegg 2 § 4 nr. 3. Det foreslås i tillegg at begrensningen ikke lenger skal fremgå av § 9, men av § 8 som har overskrift "Båtfiske og strandfiske for tilreisende fiskere" (vår utheving).

Forslag til § 8 tredje ledd ny tredje setning:

Båtfiskekort gir rett til å fiske med inntil tre stenger eller håndsnører samtidig i én båt.

Paragraf 9 første ledd første setning slettes, da den er flyttet til § 8 tredje ledd tredje setning.

Det foreslås et nytt § 9 første ledd, om at alle i båten som deltar i fisket skal ha fiskekort. Dette gjelder også de som ror. Plikten er knyttet til all deltakelse i fisket, som hjelp til å holde fiskestang, håve, sette på sluk med videre. Det er kun de som ikke i det hele tatt bidrar til fisket, som er fritatt fra plikten til å løse fiskekort (eksempelvis en som kun er med som passasjer). Overskriften i § 9 foreslås også endret, for bedre å reflektere bestemmelsens innhold etter endringene.

Forslag til nytt § 9 første ledd, som erstatter dagens første ledd:

Ved fiske med stang eller håndsnøre skal hvert redskap ha én sluk eller én flue, med eller uten søkke eller dupp.

Forslag til nytt § 9 andre ledd (etterfølgende ledd forskyves):

Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.

Forslag til ny overskrift i § 9:

Generelle regler om fiske med stang og håndsnøre

§ 11 Forbudsområder for stangfiske

I vedlegg 2 § 12 er det fastsatt forbudsområder for stangfiske. Reglene om dette er tatt inn i fiskeforskriften § 11. Det foreslås å redusere utstrekningen av forbudssonen oppstrøms for nærmeste elvebredd i lakseførende sideelvs munning fra 200 meter til 50 meter. Forbudssonen nedstrøms forblir 200 meter, og for sideelvene Akujoki, Laksjohka og Levvajohka forblir forbudssonen nedstrøms 300 meter. Dersom hovedelvens bredde er mindre enn henholdsvis 200 m eller 300 m strekker forbudssonen seg til motsatt bredd av hovedelven. Det foreslås videre at det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. I tillegg foreslås det at det er tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen, uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 meter fra bredden på motsatt side av munningen.

Det nedsettes en norsk-finsk arbeidsgruppe som skal foreta en konkret vurdering av de enkelte sideelvsmunningene.

Forslag til ny ordlyd i § 11 punkt 4):

4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som avgrenses på følgende måte:

  1. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning (se figur 1) og
  2. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett 200 m ut i hovedelva (se figur 1).
  3. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).
  4. Tilsvarende gjelder for munningsområdet til sideelvene Akujoki, Laksjohka og Leavvajohka, men a) med 300 m radius og b) vinkelrett 300 m ut i hovedelva (se figur 2).
   Det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. Det er også tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen, uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 meter fra bredden på motsatt side av munningen.

Følgende figurer foreslås inntatt under § 11 siste ledd:

Figur 1
Figur 1
Figur 2
Figur 2

§ 21 Stengsel

Det foreslås at maskevidden i ledeanordning skal være minst 58 mm. Trådtykkelsen settes til minimum norsk tråd nr. 8 fra fiskesesongen 2019. For fiskesesongen 2018 gjelder kravet til 58 mm maskevidde, men ikke til trådtykkelse. Dette for å gi fiskerne tid til å omstille seg til kravet til tråd.

Forslag til § 21 andre ledd andre setning, som erstatter dagens andre setning:

Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 10 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.

§ 29 Fangstoppgave

For fiskere med strandfiskekort og båtfiskekort (tilreisendes fiske) er regelen ukentlig fangstrapportering, da fangstoppgave skal leveres innen første mandag etter fisket. Det foreslås imidlertid at det inntas en presisering av at dette kun gjelder fiskere med strandfiskekort og båtfiskekort.

Forslag til endring i § 29 fjerde ledd første setning:

Fangstoppgave skal av fiskere med strandfiskekort og båtfiskekort leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.

Det ble for 2017 bestemt en overgangsordning slik at lokale fiskere bare måtte levere fangstrapport etter endt sesong (1. september), og ikke ukentlig. Bakgrunnen for dette var at lokale fiskere skulle få bedre tid til å venne seg til endringen, og at det er behov for å utarbeide en praktisk ordning slik at fiskerne fremdeles skal ha mulighet til å rapportere på papir/fangstdagbok. For Finlands del har det også vært utfordringer knyttet til omleggingen fra frivillig til obligatorisk rapportering i tråd med den nye avtalen. Det er derfor sett behov for å forlenge en overgangsordning, samtidig som det legges opp til gradvis hyppigere rapportering for lokale fiskere frem mot ukentlig rapportering fra og med 2020, på linje med tilreisende fiskere.

Lokale fiskere, med stangfiskekort og/eller generelt fiskekort, skal for fiskesesongen 2018 levere fangstoppgave etter endt sesong, senest innen 1. september. Alle lokale fiskere har anledning til å rapportere fangsten fortløpende elektronisk. Det legges til rette for, og oppfordres til, at denne gruppen fiskere også kan rapportere fangst for fiske som er utført til og med uke 26 på papir.

Fjerde ledd andre setning skal slettes og erstattes av et nytt femte ledd.

Forslag til § 29 nytt femte ledd (følgende ledd forskyves):

Fiskere med stangfiskekort og generelt fiskekort skal for fiskesesongen 2018 levere fangstoppgave innen 1. september. Det skal legges til rette for at disse fiskerne i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.

§ 37 Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål

Det foreslås å ta inn "å fange fisk til" vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak, som en presisering.

Forslag til ny ordlyd i § 37 første setning:

"Klima- og miljødepartementet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er å fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak."

Forslag til endringer i forskrift 11. mai nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del

Det foreslås i hovedsak at endringene som er foreslått i grenseelvforskriften, også inntas i nedre norske del-forskriften, se følgende:

§ 16 Fiske med stang

Forslag til nytt § 16 annet ledd (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 9 første ledd):

Fra båt kan det fiskes med inntil tre stenger samtidig. Alle i båten som deltar i fisket må ha fiskekort, inkludert den som ror.

§ 8 Forbudsområder for stangfiske

Forslag til ny ordlyd i § 8 punkt 4) (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 11):

4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som avgrenses på følgende måte:

  1. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning (se figur 1) og
  2. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett 200 m ut i hovedelva (se figur 1).
  3. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).

Følgende figurer foreslås inntatt under § 8 siste ledd:

Figur 1
Figur 1

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreta en konkret vurdering av de enkelte sideelvsmunningene.

§ 19 Stengsel

Forslag til ny ordlyd i § 19 annet ledd (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 21 annet ledd):

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 10 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon. For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.

§ 27 Fangstoppgave

Fastboende fiskere skal levere fangstoppgave etter endt fiskesesong. Det skal legges til rette for at denne gruppen i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk, på lik linje med tilreisende fiskere.

Forslag til endring av § 27 fjerde ledd (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 29 fjerde ledd):

Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk. Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 1. september det året fisket har foregått. Det skal legges til rette for at fastboende fiskere i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.

Forslag til endringer i forskrift 11. mai nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Det foreslås at endringene som er foreslått i grenseelvforskriften når det gjelder spesifikasjoner for stengsel og krav til fangstrapportering også inntas i sidevassdragsforskriften:

§ 6 Generelle forbudsområder for stangfiske

Forslag til ny ordlyd i § 6 punkt 4) (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 11):

4) fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende tilløpselver i et område som avgrenses på følgende måte:

d. Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 100 m fra nærmeste elvebredd i tilløpselvens munning (se figur 1) og
e. oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i tilløpselvens munning og vinkelrett 100 m ut i hovedelva (se figur 1).
f. Forbudsområdet omfatter også arealet mellom grensene definert i a) og b) (se figur 1).

Følgende figur foreslås inntatt under § 6 siste ledd:

Figur 1
Figur 1

§ 17 Stengsel

Forslag til ny ordlyd i § 17 annet ledd (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 21 annet ledd):

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 10 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er forbudt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale som monofilament nylon. For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om norsk tråd nr. 8.

§ 23 Fangstoppgave

Fastboende fiskere skal levere fangstoppgave etter endt fiskesesong. Det skal legges til rette for at denne gruppen i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk, på linje med tilreisende fiskere.

Forslag til endring av § 23 fjerde ledd (jf. forslag til endring i grenseelvforskriften § 29 fjerde ledd):

Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk. Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 1. september det året fisket har foregått. Det skal legges til rette for at fastboende fiskere i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26. Det skal skje en gradvis opptrapping, og fra og med 2020 skal fangstrapport leveres innen første mandag etter at fisket foregikk.


Med hilsen


Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Benjamin Sæverås
førstekonsulent

Tanavassdragets fiskeforvaltning
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA
Tanavassdragets fiskerettshavere
Tanavassdragets stangfiskeforening
Sonestyret i Karasjok
Finnmark Jeger- og Fiskeforbund
Tana Jeger- og Fiskeforening
Karasjok Jeger- og Fiskeforening
Sametinget
Tana kommune
Karasjok kommune
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Statens naturoppsyn
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norsk Institutt for Naturforskning

Til toppen