Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del (forskrift for nedre norske del) og forskrift 11. mai nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (forskrift for sidevassdragene).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2019

Vår ref.: 17/3256

Høringsbrev (pdf)

Finnmark fylkeskommune

Finnmarkseiendommen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Karasjok Jeger- og Fiskerforening

Karasjok kommune

Kautokeino Jeger- og Fiskerforening

Kautokeino kommune

Laksebreveiere i Tanavassdraget SA

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges Jeger- og Fiskeforbund Finnmark

Norsk institutt for naturforskning

Sametinget

Sonestyret i Karasjok ved sekretær Hagbart Grønmo

Statens naturoppsyn

Tana Jeger- og Fiskerforening

Tana kommune

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tanavassdragets stangfiskeforening