Forsiden

Høring - forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.11.2020

Vår ref.: 20/1848

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om fartsgrenser til sjøs på høring.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Den nye loven innebærer at departementet kan gi forskrifter om fart for alle fartøy i hele farvannet, mens kommunene kan gi forskrifter om fart for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Samferdselsdepartementet opprettet 23. januar 2020 en arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede behovet for fartsforskrifter for fritidsfartøy og næringsfartøy, og å utarbeide forslag til en eller flere forskrifter om fart for fritidsfartøy og næringsfartøy.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Samferdselsdepartementet, og har, foruten deltakelse fra departementet, bestått av representanter fra Kystverket.

Arbeidsgruppens forslag innebærer tre ulike former for statlig fartsregulering på sjøen:

  1. en generell aktsomhetsbestemmelse og generelle bestemmelser om ferdsel ved badeplasser,
  2. en generell fartsgrense som vil gjelde for førere av fritidsfartøy, og
  3. lokale fartsgrenser for nærmere bestemte geografiske områder.

Forslaget til forskrift gjelder de to første punktene. I tillegg til de ulike formene for statlig fartsregulering på sjøen, kan kommunene fastsette lokale fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Vi gjør oppmerksom på at Samferdselsdepartementet også har sendt på høring forslag til endringer i havne- og farvannsloven, jf. brev 25. august 2020. Blant endringene som departementet foreslår, er forslag om å gjeninnføre den forrige havne- og farvannslovens system for håndheving av fartsovertredelser til sjøs. Forslaget innebærer at politiet gis myndighet til å ilegge bot ved uaktsomme og forsettlige fartsovertredelser på sjøen. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg. Dersom den foreslåtte endringen i havne- og farvannslovens straffebestemmelse vedtas, innebærer dette at forslaget til forskrift om fartsgrenser i sjøen må utformes i tråd med dette.

Høringssuttalelser avgis digitalt på denne nettsiden (regjeringen.no) ved å bruke funksjonen "Send inn høringssvar". Alle kan avgi høringssvar. Høringssvarene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene om å videresende høringssaken til eventuelle andre relevante høringsinstanser som de mener mangler på høringslisten.

Høringsfristen er 25. november 2020.

Med hilsen

Anita Christoffersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingvild Skorve
seniorrådgiver

Vedlegg - Høringsnotat: Rapport fra arbeidsgruppe

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet

Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Kystverket
Miljødirektoratet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon
Statens Kartverk
Sysselmannen på Svalbard

Alle fylkesmenn
Alle fylkeskommunene
Alle kommunene

BRP Norway
De Sjøkyndiges Forbund
Den Norske Advokatforening
Det norske maskinistforbund
DNT
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskarlaget
Fiskebåt
Forbundet Kysten
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace
Hurtigbåtenes Rederiforbund
If Skadeforsikring
Kongelige Norsk Båtforbund
KS
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Naturvernforbundet
NHO Logistikk og Transport
NHO Sjøfart
Norboat
Norges Hytteforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Luftsportforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Rederiforbund
Norges Seilforbund
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund
Norske Havner
Næringslivets Hovedorganisasjon
Redningsselskapet
Regelrådet
Sjømat Norge
Tryg Forsikring
Vannscooter Norge