Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — av forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland etter skatteloven § 10-63

Resultat: forskrift 09.02.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24.12.04
  • Sendt på høring 16.11.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3630/EBS

16.11.04

Høring av forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland etter skatteloven § 10-63

Vi viser til vedlagt høringsnotat med forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og ikke-lavskattland etter skatteloven § 10-63.

Høringsnotatet er en oppfølging av Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) avsnitt 6.5.4.4, i forbindelse med den foreslåtte fritaksmetoden. Vedtak av forskriften forutsetter derfor at fritaksmetoden blir vedtatt av Stortinget i samsvar med Regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005).

For utenlandske selskaper mv. i land som ikke er opplistet i forskriften, vil det bero på en sammenligning av skattenivå i medhold av skatteloven § 10-63 hvorvidt selskapet mv. skal anses hjemmehørende i lavskattland eller ikke. Forskriften kan ikke i seg selv anvendes til å trekke negative slutninger om land som ikke er opplistet. Departementet viser til at det i løpet av 2005 vil bli foretatt en bredere gjennomgang av forskriften med tanke på å utvide listene med nye land som skal anses som lavskattland eller ikke-lavskattland. Høringsinstansene bør derfor i denne omgang vurdere land som er opplistet, fremfor land som ikke er opplistet.

Forskriften skal gis med virkning for inntektsåret 2004. Høringsfristen er satt til seks uker. Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 24. desember 2004.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f. avdelingsdirektør

Bjørn Berre
avdelingsdirektør

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Forskriften kan du lese her (PDF-format)

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Aksjesparerforeningen i Norge

Postboks 1246 Vika

0110 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP) v/Torild Grande

Postboks 158

3701 SKIEN

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk bedriftsforbund – NBF

C. J. Hambros pl 5

0164 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Investorforum

Postboks 394 Sentrum

0103 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 547

4001 STAVANGER

Oslo Børs

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Karl Johansgt 18 C

0159 OSLO

Til toppen