Høringer

Høring av forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar i norsk rett

Høringen gjelder forslag til gjennomføringen av forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (heretter omtalt som markedstilsynsforordningen). Forordningen ble vedtatt 20. juni 2019 og erstatter bestemmelsene om markedstilsyn i gjeldende forordning om markedstilsyn (forordning 765/2008/EF). Denne er gjort til norsk rett i EØS-vareloven.  Markedstilsynsforordningens formål er å styrke tilsynet med varer som er omfattet av harmonisert vareregelverk (felles regler i EU/EØS). Styrket tilsyn skal bidra til å hindre at skadelige produkter tilbys på markedet og slik legge til rette for det frie varebyttet i EØS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2022

Vår ref.: 21/8131

Høring av forslag til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar i norsk rett

Det vedlagte høringsnotatet gjelder gjennomføringen av forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (heretter omtalt som markedstilsynsforordningen).

Forordningen ble vedtatt 20. juni 2019 og erstatter bestemmelsene om markedstilsyn i gjeldende forordning om markedstilsyn (forordning 765/2008/EF). Denne er gjort til norsk rett i EØS-vareloven. Hoveddelen av forordningen har vært anvendt i EU fra 16. juli 2021. Markedstilsynsfordningen er EØS-relevant og skal tas inn i EØS-avtalen.

Markedstilsynsforordningens formål er å styrke tilsynet med varer som er omfattet av harmonisert vareregelverk (felles regler i EU/EØS). Styrket tilsyn skal bidra til å hindre at skadelige produkter tilbys på markedet og slik legge til rette for det frie varebyttet i EØS.

Et sentralt virkemiddel i forordningen er at det stilles krav til hvilken tilsynskompetanse myndigheter som fører tilsyn med varer skal ha, se forordningen artikkel 14. I høringsnotatet er det vurdert om norske tilsynsmyndigheter har den nødvendige kompetansen og foreslått nye kompetansebestemmelser der hvor det er ansees nødvendig. De nye bestemmelsene foreslås gjennomført i eksisterende lovgivning for hver enkelt sektor – heller enn å gi horisontale, sektorovergripende bestemmelser.

I tillegg til disse kravene til kompetanse inneholder forordningen bestemmelser hvordan tilsynsarbeidet skal organiseres, om samarbeid mellom statenes tilsynsmyndigheter, plikter for markedsaktører som produserer, importerer og omsetter varer og krav til at noen markedsaktører som ikke er etablert i EØS skal ha en representant her.

Vi ber departementene forelegge høringsnotatet for sine underliggende etater og samordne høringsinnspillene.

Frist for å gi høringsinnspill er 28. februar 2022. Høringsinnspill kan gis på regjeringen.no.

 

 

Med hilsen

 

Vibeke Greni

avdelingsdirektør  (e.f.)

 

 

Jørn Petter Kvamme

underdirektør

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Apotekforeningen

Avdeling for mediefag, Høgskolen i Volda

Departementene

Det juridiske fakultet, UIB

Det juridiske fakultet, UIO

Det juridiske fakultet, UIT

 

Fagpressen

Fellesforbundet

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet

Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Juristforbundet

LO

Mediebedriftene

Markedsforbundet

NITO

Norges handelshøyskole

Norsk industri

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

NHO

NUPI

Redaktørforeningen

Regelrådet

Rettspolitisk forening

SMB Norge

Unio

Universitetet i Agder

Virke

YS