Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse –og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Forslaget gjelder krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2015

Vår ref.: 15/3138

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse –og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Forslaget gjelder krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

 

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Høringsfristen er satt til 10. desember 2015.

 

 

 

Med hilsen                                                                        

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef

   

 Anne Sofie von Düring

                                                                                          seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms-, og

familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

 Landets universiteter

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Norges forskningsråd

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

 

Sametinget

SSB

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskolerådet

Landets kommuner

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Dedicare

 Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske Helsingforskomiteen

Den norske legeforening

Fafo

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

FO

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Innovasjon Norge

 Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 Institutt for samfunnsforskning

Kirkens bymisjon

KS

 

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

 

NGO – forum for menneskerettigheter v/Den norske Helsingforskomiteen

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening

 Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT

PARAT-Helse

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet LTN

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rådet for psykisk helse

Seniorsaken i Norge

Senter for seniorpolitikk

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen