Høring av NOU 2000:18

"Skattlegging av Petroleumsvirksomhet". Høringsfrist 16. oktober 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5346 SØ Tjo

17.7.2000

Petroleumsskatteutvalget ble oppnevnt 22. oktober 1999 og avleverte sin innstilling til Finansdepartementet 20. juni 2000. Finansdepartementet sender med dette utvalgets innstilling på høring.

Nedenfor gis det en kort gjennomgang av utvalgets synspunkter på de viktigste svakhetene ved dagens petroleumsskattesystem og en oversikt over utvalgets forslag til endringer.

I følge utvalgets innstilling stimulerer dagens petroleumsskattesystem til å organisere aktivitet utenfor sokkelområdet i sokkelselskapet. Skjev fordeling av finanskostnader mellom sokkelvirksomheten og øvrig aktivitet i selskapene, og fradrag mot skattesatsen på 78 pst., gir i følge utvalget store skattefordeler når sokkelselskapene investerer i utlandet eller på fastlandet. Utvalget mener at dette bidrar til å uthule skattegrunnlagene i sokkelvirksomheten og gir selskaper med virksomhet på sokkelen konkurransefordeler i andre markeder.

Utvalget mener også at skattesystemet gir for sterke insentiver til å investere for selskaper som kan regne med å være i skatteposisjon. Investeringer i utvinningsvirksomhet som er ulønnsomme før skatt, kan i følge utvalget bli lønnsomme etter skatt. Det betyr at skattesystemet stimulerer til for høy kapitalbruk på sokkelen.

For selskaper som ikke har inntekt på sokkelen fra før mener utvalget at skattesystemet gir for svake insentiver til å lete og investere. Slik sett har nye selskaper i følge utvalget en skattemessig ulempe i forhold til etablerte selskaper.

Utvalget foreslår følgende endringer i petroleumsskattesystemet:

  • Fradraget for netto finanskostnader og dagens friinntekt mot særskattegrunnlaget erstattes av et nytt beregnet fradrag, kapitalavkastningsfradraget. Dette fradraget vil skjerme normalavkastningen mot særskatt. Kapitalavkastningsfradraget beregnes på grunnlag av kapital i driftsmidler på sokkelen vurdert til skattemessige nedskrevne verdier, og kapitalavkastningsraten (renten) settes til risikofri rente før skatt.
  • Netto finanskostnader i grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt fordeles etter skattemessige formuesverdier i de to skattedistriktene. Petroleumskatteloven § 3 h om krav til egenkapitalandel oppheves.
  • Avskrivningsreglene endres slik at de er mer i samsvar med levetiden til driftsmidlene. Tidspunktet for når avskrivningene kan påbegynnes endres til når driftsmidlet er levert eller ferdig.
  • Det skal ikke lenger være adgang til å trekke fra halvparten av landunderskudd mot sokkelinntekten.
  • Framtidige underskudd i grunnlagene for skatt på alminnelig inntekt og særskatt tillates framført med risikofri rente etter skatt. Med framtidige underskudd menes underskudd som oppstår etter at reglene er trådt i kraft.
  • Framtidige underskudd i selskap som avvikler virksomheten på norsk sokkel, tillates overført når selskapet fusjoneres med eller selskapets virksomhet selges til andre selskaper.
  • Samtykke etter petroleumsskatteloven § 10 til overdragelser kan opphøre ved overdragelser mellom selskaper som ikke har gamle underskudd eller ubenyttet friinntekt. Det foreslås skattemessig kontinuitet ved salg av driftsmidler sammen med tilhørende tillatelse.
  • Ved kjøp og salg av andeler som involverer selskaper med gamle underskudd og ubenyttet friinntekt, skal det fortsatt treffes vedtak etter petroleumsskatteloven § 10. Det samme gjelder overdragelser hvor SDØE er part.

Utvalgets innstilling er enstemmig bortsett fra forslaget om å tillate framføring av underskudd med rente også i alminnelig skattegrunnlag, samt forslaget om overføring av endelige underskudd når selskapet fusjoners med eller selskapets virksomhet selges til andre selskaper.

Finansdepartementet har ikke tatt standpunkt til utvalgets vurderinger og forslag, men vil avvente høringsuttalelsene og deretter legge saken fram for Stortinget.

Utvalget var ikke bedt om, og har heller ikke kommet med, konkrete forslag til særskattesats, men departementet er interessert i høringsinstansenes syn på nivået på særskattesatsen.

Utvalget har foreslått å endre avskrivningsreglene slik at det blir større samsvar med levetiden til driftsmidlene. Utvalget har imidlertid ikke kommet med konkrete forslag til nytt avskrivningssystem. Departementet er derfor interessert i høringsinstansenes syn på hvordan de skattemessige avskrivningsreglene kan utformes slik at det blir større samsvar mellom avskrivningene og levetiden til driftsmidlene.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 16. oktober 2000. Utvalgets innstilling er vedlagt.

Eventuell uttalelse sendes til:

Finansdepartementet
Skatteøkonomisk avdeling
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Med hilsen

Hans Henrik Scheel e.f.
ekspedisjonssjef

Geir Åvitsland
avdelingsdirektør

VEDLEGG