Høring av NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Høringsfrist 17. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2007

Vår ref.: xxx
RAMMER

Høringsbrev


Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/579 Ø KnT

16.03.2005

Høring av NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling.

Med dette sendes NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling, på åpen høring. Høringsfristen er fredag 17. juni. Vi håper at adressatene for dette brevet vil bidra til en debatt slik at indikatorene og deres betydning blir mer kjent.

Utvalget som har utarbeidet dette forslaget til indikatorer ble satt ned som ledd i oppfølgingen av Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling (Nasjonal Agenda 21) som ble presentert i Nasjonalbudsjettet 2004. Oppfølgingen av Nasjonal Agenda 21 er nærmere omtalt i Nasjonalbudsjettet 2005.

Utvalget har vært ledet av forskningssjef Knut Alfsen og har hatt medlemmer fra forvaltning og forskning. Det har hatt en bredt sammensatt referansegruppe med blant annet forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og næringsliv.

Utvalget foreslår at Statistisk sentralbyrå får koordineringsansvar for oppdatering og presentasjon av indikatorene på årlig basis og at indikatorene benyttes av regjeringen i vurderingen av politikken for bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling har en økonomisk-, en sosial/helse- og en miljødimensjon. Nasjonal Agenda 21 fokuserer på de utfordringer ulike FN-konferanser har pekt på, nemlig internasjonal fattigdom og miljø, og hvordan vi i Norge kan bidra til å møte disse utfordringene. Fokuset når det gjelder konkret handling er på oppfølgingen nasjonalt. På bakgrunn av dette presenterte Nasjonal Agenda 21 et sett av foreløpige indikatorer for bærekraftig utvikling. På bakgrunn av utvalgets utredning og høringsuttalelser til denne vil det nå bli etablert et mer komplett sett med indikatorer.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes Finansdepartementet v/Anne Kristin Fosli innen 17. juni 2005. Vi ber også om at de sendes elektronisk til postmottak@finans.dep.no, slik at de kan gjøres allment tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside.

Med hilsen

Nina Bjerkedal e.f.
ekspedisjonssjef

Knut Thonstad
avdelingsdirektør

Alle departementer
07-06-05 tid for forandring
Akademikerne
BBUs miljønettverk,
CICERO
CMI
Debio
Den Norske Turistforening
Det norske skogselskap
Det Norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Flyktningrådet
Forbrukerrådet
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
GRIP
Grønn Hverdag
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Human-Etisk Forbund
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Islamsk Råd Norge
Kirkens Nødhjelp
Kirkerådet
Kommunenes Sentralforbund
Kulturvernets fellesorganisasjon
Landsorganisasjonen
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Max Havelaar Norge
Miljøalliansen
Miljøfyrtårn
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Norges Automobilforbund
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Frikirkeråd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Landbrukshøgskole
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Senter for økologisk landbruk
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske Skog
NTNU
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel
PIL
ProSus
Redd Barna
SABIMA
Sametinget
Statens institutt for forbruksforskning
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Stavanger kommune
Stiftelsen Idèbanken
Storebrand
Syklistenes Landsforbund
Tekna
Tromsø kommune
Trygg Trafikk
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Vestlandsforskning
WWF – Norge
Østlandsforskning