Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av NOU 2017: 17 På ein søndag?

NOUen gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.04.2018

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og å oppsummere høringen er det utarbeidet en nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i høringsnotatets forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag.

Vår ref.: 17/4936

Høring - NOU 2017: 17 På ein Søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar

Kulturdepartementet sender med dette på høring NOU 2017: 17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar.

NOU 2017: 17 På ein søndag? gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Utvalget har vært bredt sammensatt og fikk et bredt mandat. Departementet ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer.

Utvalget skisserer 4 ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder. Modell 1 legger vekt på at færrest mulig i varehandelen må arbeide på søn- og høytidsdager, med kun små justeringer i dagens regelverk. Modell 2 legger vekt på å skape likere konkurransevilkår og samtidig skjerme søndag formiddag og de store høytidsdagene. Modell 3 legger opp til frie åpningstider for alle utsalgssteder med avgrenset salgsareal for å skape like konkurransevilkår. Modell 4 innebærer en liberalisering av regelverket. Et flertall av utvalgsmedlemmene pekte på modell 2 som en forbedring og forenkling av gjeldende rett.

For å gjøre det lettere å avgi høringsuttalelse og å oppsummere høringen er det utarbeidet en nettbasert høringsløsning. Der kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i utredningens forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det er i tillegg mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag. Høringsinstansene blir også bedt om å ta stilling til påstander som belyser ulike hensyn ved utforming av åpningstidsreglene, se vedlagte liste over spørsmålene. Det er nødvendig å sette seg inn i NOU-en for å svare på spørsmålene.

Departementet ber om at den nettbaserte høringsløsningen benyttes.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står fritt til å uttale seg om forslagene som legges frem. Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten.

Høringsfristen er 25. april 2018.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Torbjørn Backer Hjorthaug
avdelingsdirektør

Vedlegg: Liste over spørsmålene i den nettbaserte høringsløsningen (.pdf)

Departementene

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerombudet (FO)
Forbrukerrådet (FR)
Konkurransetilsynet
Politidirektoratet
Regelrådet

Riksadvokaten

Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
UNIO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
SAMFO
Virke

Handel og Kontor i Norge (HK)
NHO Handel
NHO Reiseliv

A/S Norske Shell
Coop Norge AS
Esso Norge AS
NorgesGruppen ASA
Reitangruppen
Circle K Norge
Bunnpris
Citycon Norge
Olav Thon Gruppen

Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsenes Arbeidsgiverforening
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidsforskningsinstituttet
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Bedriftsforbundet
Den norske Advokatforening
Den norske Turistforening
Drivkraft Norge
Finans Norge
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Human-Etisk Forbund
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kirkerådet
KS Bedrift
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MERKUR-programmet
Naturvernforbundet
Norges Bilbransjeforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Lastebileierforbund
Norsk Petroleumsforening
Norsk Rikstoto
Norsk Sentrumsutvikling
Norsk Tipping A/S
Norsk transportarbeiderforbund
Norske Meierifolk Landsforening
Avinor
Private Barnehagers Landsforbund
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
TORP Sandefjord lufthavn
Voksne for barn

Til toppen