Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.06.2018