Høringer

Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2018

Vår ref.: 18/562-

Høringsbrev (pdf)

Alle departementene
Alle fylkeskommunene
Alle fylkesmennene
Alle kommunene
Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Bukser og Berging AS
Dampskibsexpeditørenes Forening
Datatilsynet
De Sjøkyndiges Forbund
Den Norske Turistforening
Det Norske Maskinistforbund
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Forbundet Kysten
Forsvarsstaben
Friluftlivets fellesorganisasjon
Friluftrådenes Landsforbund
Gard
Gjensidige Forsikring
Greenpeace Norden
Havforskningsinstituttet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Intertanko
If forsikring
Kartverket
K. G. Jebsen- senter for havrett
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Båtforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS Bedrift havn
KS Storbynettverk
Kystrederiene
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Marintek
Maritimt Forum
Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
NHO Sjøfart
NHO Logistikk og transport
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Kystfiskarlag
Norges Luftsportforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norske Havner
Norsk fyrhistorisk forening
Norsk Industri
Norsk Losforbund
Norsk Maritimt Museum
Norsk olje og gass
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skipsmeglerforbund
Norwegian Hull Club
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening Opplæringskontoret for maritime fag
Rederienes landsforening
Redningsselskapet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Statens Havarikommisjon for Transport
Statens Strålevern
Sysselmannen på Svalbard
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Tromsø Maritime Skole
Toll og –avgiftsdirektoratet
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Tryg forsikring
Vegdirektoratet
Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
WWF Norge
YS Stat
Ålesund Maritime Skole