Forsiden

Høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2020

Vår ref.: 17/1309

Energimyndighetene har til behandling søknad fra NorthConnect KS av 14. juni 2017 om konsesjon for utenlandsforbindelse til Storbritannia, søknad om anleggskonsesjon for samme utenlandsforbindelse av 30. mars 2017, og søknad om unntak fra regelverket om bruk av flaskehalsinntekter, krav om eiermessig skille og krav til å opptre som systemansvarlig nettselskap (TSO).

I brev av 11. september 2017 ba Olje- og energidepartementet NVE om å gi en samlet vurdering av NorthConnects søknader. Som en del av NVEs vurdering ble det gjennomført høring av søknadene våren 2018. Innspillene fra denne høringen ligger NVEs hjemmesider: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4673&type=A-1

I brev av 4. juni 2019 ba departementet om at NVE baserte sin vurdering på "Langsiktig kraftmarkedsanalyse for 2019", som var planlagt ferdigstilt høsten 2019. I samme brev understreket departementet at NVEs vurdering må inkludere en samlet og systematisk beskrivelse av usikkerhetsmomenter med virkning for prosjektet, herunder hvordan usikkerhet kan påvirke samfunnsøkonomisk lønnsomhet. NVE sendte over sin vurdering av konsesjonssøknaden til departementet 10 d.m.

Olje- og energidepartementet har i samme periode fått gjennomført en ekstern utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Oppdraget ble utført av konsulentselskapet Pöyry (nå AFRY) og levert departementet i november.

I departementets behandling av saken vil alle samfunnsmessige kostnader og nyttevirkninger ved prosjektet bli vurdert. Innkomne høringsinnspill vil bidra til å belyse ulike sider av prosjektet.

For høringen er NVEs vurdering og rapporten fra Pöyry (AFRY) tilgjengelig på departementets hjemmesider. NorthConnects søknader ligger også her, og det kan under høringen gis ytterligere uttalelser til disse søknadene.  

 

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. På denne siden kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre uttalelser og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelser sendes i dette tilfellet til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten har full anledning til å uttale seg.

Eventuelle merknader må være departementet i hende innen 10. mars 2020.

Med hilsen 

Kjell M Grotmol (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ole Svihus

seniorrådgiver

Agder Energi Nett AS

Aktieselskabet Saudefaldene

Avinor AS      

Bergen og Hordaland Turlag

BKK Nett AS  

BKK Produksjon AS  

Bømlo kommune

Dalane Vind AS

Distriktenes energiforening (Defo)

Den Norske Turistforening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Region Vest

Eidfjord kommune

El & It Forbundet

Energi Norge

Fiskarlaget Vest

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet Region Vest

Fortidsminneforeningen i Hordaland

Forum for natur og friluftsliv Hordaland

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådet Vest

Fylkesmannen i Vestland

Granvin herad

Hardanger Energi AS

Haugesund kommune

Hardanger Fjellfisk AS

Havforskningsinstituttet

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Hordaland Bondelag

Hordaland fylkeskommune

Hydro Energi AS

Industri Energi Stavanger

Jondal kommune

Karmøy kommune

Kvam herad

Kvinnherad kommune

Kværner AS

KystverketKystverket Vest

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Lerøy Vest AS

Lingalaks AS

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom Natur og Ungdom Hordaland

Naturvernforbundet i Hordaland

NHO

Nord Pool

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskeriforbund – Hordaland

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norkring AS

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Norsk Ornitologisk Forening

NorthConnect AS

NORWEA

Odda kommune

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Rogaland fylkeskommune

Samnanger kommune

Sauda kommune

SFE Produksjon AS
Småkraftforeningen

Statens Strålevern

Statens Vegvesen – region vest

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Stord kommune

Sveio kommune

Telenor Norge AS

Telenor Kabelnett

TeliaSonera Norge AS

Tysnes kommune

Ullensvang herad

Ulvik herad

Utsira kommune

Vindafjord kommune

Zero Emission Resource Organisation