Høring av Statnett SFs søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 13/931

Olje- og energidepartementet viser til Statnetts søknad om utenlandshandelskonsesjon etter energiloven for en forbindelse til Tyskland og en forbindelse til Storbritannia av 15. mai 2013. Saken legges ut på departementets hjemmesider til allmenn høring.

Eventuelle merknader til Statnetts søknad må være departementet i hende 23.8.2013. Merknader kan gjerne sendes på e-post til postmottak@oed.dep.no.

I departementets behandling av søknaden inngår en helhetlig vurdering av prosjektets samlede samfunnsøkonomiske virkninger.

Departementet viser til Prop. 113 L (2012-2013) om endringer i energiloven. I proposisjonen foreslår departementet at lovteksten i energiloven klargjør hva som er konsesjonspliktig. Departementet viser til at lovbehandlingen ikke er til hinder for at ovennevnte søknad tas til behandling.

Foruten konsesjon for utenlandshandel forutsetter gjennomføringen av ovennevnte prosjekter at det er gitt anlegggskonsesjon etter energiloven. Departementet viser til at Statnett har anleggskonsesjon for en forbindelse til Storbritannia, og at NVE har til behandling Statnetts søknad om anleggskonsesjon for Tyskland. NVE vil avgi en innstilling om anleggskonsesjon til Tyskland til departementet som skal fatte vedtak. Her vurderes blant annet virkninger på miljø og forsyningssikkerhet i tillegg til alle relevante anleggstekniske spørsmål.

Søknad med vedlegg ligger under fanen høringsnotat.