Høring av utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Finansdepartementet sender med dette Høring av utkast til forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2021

Vår ref.: 17/2969

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Norges Bank med forslag til nærmere bestemmelser i medhold av sentralbankloven § 2-15 tredje ledd og fjerde ledd om Norges Banks adgang til å innhente opplysninger til bruk ved personkontroll for å ivareta sikkerhetshensyn.

Det foreslås i høringsnotatet en ny forskrift om innhenting av politiattest, gjelds- og kredittopplysninger ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank til erstatning for gjeldende forskrift 17. desember 2019 nr. 1880 om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank. Forslaget til ny forskrift viderefører i stor grad gjeldende forskrift og gjeldende praksis. Nytt er at det foreslås en adgang til innhenting av gjeldsopplysninger. Videre foreslås det å utvide listen over straffebestemmelser som skal fremgå på politiattesten. Ettersom sentralbankloven § 2-15 tredje og fjerde ledd gir Norges Bank hjemmel til å innhente politiattest og kredittopplysninger om personer som får adgang til bankens bygninger uten følge, omfatter forslaget til forskrift også innhenting av opplysninger om ansatte mv. hos virksomheter som er leietakere hos Norges Bank. Det vises for øvrig til redegjørelsen som fremgår av høringsnotatet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsforslaget innen 30. september 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber høringsinstansene vurdere om, og eventuelt sørge for, at høringsbrevet og tilhørende dokumenter forelegges for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner med videre.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly

kst. avdelingsdirektør