Høring av utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Høringsfrist 2. mai 2007

Et forslag til forskrift som skal sørge for at det norske smittevernarbeidet tilpasses den nye ”internasjonale smittevernloven” er nå sendt på høring. Denne nye internasjonale smittevernloven skal sikre at verdenssamfunnet iverksetter nødvendige tiltak for å begrense internasjonal spredning av smittsomme sykdommer. Høringsfrist: 2. mai 2007 (02.02.07).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2007

  • Høringsfrist: 02.05.07

Utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) finner du her

Utkast til merknader til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) finner du her

 

Høringsinstanser

Akademikerne
Aksept
Avinor AS
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Departementene
Det norske veritas
De regionale helseforetakene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsstaben
Fylkeskommuner
Fylkesmennene
Helseforetakene
Helsetilsynet i fylkene (fylkesleger)
Helseutvalget for homofile
HIV Norge
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbaneverket
Kommuner
Kommuneleger
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Landets pasientombud
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Luftfartsverket
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NAV
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Statsbaner (NSB)
Norsk Flygerforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Pasientforening
Norsk kommuneforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske helikopteransattes forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljearbeidernes Fellessammenslutning
Oljeindustriens landsforening
Organisasjon mot offentlig diskriminering
Oslo Lufthavn AS
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rederienes Landsforening
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Sysselmannen på Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Veterinærinstituttet
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Barne- og likestillingsdepartementet (20.02.2007)
Fylkesmannen i Nordland (26.02.2007)
Norges Rederiforbund (01.03.2007)
Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF  (07.03.2007)
Helse Sør RHF (26.02.2007) - ingen merknader
Holmestrand kommune (08.03.2007)
Olje- og energidepartementet (12.03.2007) - ingen merknader
Arbeidstilsynet (13.03.2007) - ingen merknader
Namsos kommune (29.03.2007) - ingen merknader
Direktoratet for naturforvaltning (21.02.2007)
Helse Vest RHF (02.04.2007) Helse Stavanger HF (09.02.2007)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (30.03.2007) - ingen merknader
Akershus universitetssykehus HF (23.04.2007)
Kommunal- og regionaldepartementet (16.04.2007) - ingen merknader
Luftfartstilsynet (16.04.2007)
Næringslivets hovedorganisasjon (17.04.2007)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (17.04.2007) - ingen merknader
Miljøverndepartementet (19.04.2007) - ingen merknader
Den norske lægeforening (18.04.2007)
Avinor (23.04.2007)
Justis- og politidepartementet  (23.04.2007)
Landbruks- og matdepartementet (18.04.2007)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (24.04.2007) - ingen merknader
Ullevål universitetssykehus HF (17.04.2007)  Vedlegg
Forbrukerrådet (25.04.2007) - ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (25.04.2007)  Vedlegg
Statens helsetilsyn (26.04.2007)
Lier kommune  (23.04.2007)
Kultur- og kirkedepartementet (26.04.2007) - ingen merknader
Samferdselsdepartementet (26.04.2007)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (30.04.2007)
Helsetilsynet i Vest - Agder (27.04.2007)
Toll- og avgiftsdirektoratet (30.04.2007)
Trøgstad Kommune (02.05.2007)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (26.04.2007) - ingen merknader
Datatilsynet (26.04.2007)
Posten Norge AS (25.04.2007)
Statens strålevern (27.04.2007)
Mattilsynet (06.05.2007)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (03.05.2007)
Sysselmannen på Svalbard (25.04.2007)
Sosial- og helsedirektoratet (07.05.2007)
Utenriksdepartementet (02.05.2007) - ingen merknader
Sykehuset Innlandet HF (30.04.2007)
Forsvarsdepartementet (11.05.2007)
Landsorganisasjonen i Norge (15.05.2007)
Lensvik kommune (11.05.2007)
Vennesla kommune (15.05.2007), vedlegg
Statens vegvesen (21.05.2007)
Oslo kommune (24.05.2007), vedlegg
Finansdepartementet (31.05.2007) - ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (04.06.2007), vedlegg
 

Til toppen