Høringer

Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det skal etableres en felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 2011. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til en lov som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i databasen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2011

Vår ref.: 201101029

 

Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering


Vi viser til at Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at det skal etableres en felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 2011.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til en lov som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i databasen. Vi ber om at høringsinstansene oversender notatet til tilknyttede virksomheter som kan ha interesse av å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erling H. Dietrichson, telefon 22 24 75 53 eller e-post ehd@kd.dep.no

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 18. mai 2011.


Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Erling H. Dietrichson
seniorrådgiver

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Agderforskning
Akademikerne
ANSA
Arbeidesforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bioforsk
Chr.Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskerforbundet
Forskningsparkene
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Fridtjof Nansens Institutt
Havforskningsinstituttet
Helseforetakene
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger AS
Kommunenes sentralforbund
Krigsskolen
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Luftkrigsskolen
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Naturviterforbundet
Nettverk for private høyskoler
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NOFIMA AS       
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Teknologi og ingerniørorganisasjon (NITO) (inkluderer bioingeniører)
NORSAR
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk presseforbund
Norsk Regnesentral
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norske studentorganisasjon
Norut Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Politihøgskolen
Regionale helseforetak
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Simula Research Laboratory
SINTEF
SINTEF Byggforsk AS
SINTEF Energiforskning AS
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF NBL as
SINTEF Petroleumsforskning AS
Sintef Unimed - Norsk institutt for sykehusforskning
Sjøkrigsskolen
Sosialistisk opplysningsforbund
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
STAFO
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrå - SSB 
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Telemarksforsking
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
YS
Østlandsforskning