Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det skal etableres en felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 2011. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til en lov som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i databasen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2011

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det skal etableres en felles nasjonal database for registrering av data om vitenskapelig publisering i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene fra 2011. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til en lov som pålegger de aktuelle forskningsinstitusjonene å rapportere fødselsnummer til forfattere av forskningspublikasjoner i databasen.
(21.02.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering  (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høringen: Prop. 67 L (2011-2012) - Rapportering til database for vitenskapelig publisering.