Høring av utkast til ny forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser m.v. (BSL A 1-3)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

05/101- MF

Dato

19.05.2006

Høring av utkast til ny forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser m.v. (BSL A 1 – 3)

Vedlagt følger høringsnotat om nye varslings- og rapporteringsregler for sivil luftfart, samt utkast til ny forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med ulykker og hendelser i sivil luftfart. Utkastet er ment å erstatte forskrift 31. august 2001 nr. 1008 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker, luftfarts-hendelser, driftsforstyrrelser og lignende (BSL A 1 – 3).

Bakgrunnen for forslaget, sammenhengen mellom forslaget og andre arbeider, og tidspunktet for ikrafttredelse, er beskrevet i høringsnotatets punkt 1 og punkt 4.2. Både høringsnotatet og forskriftsutkastet kan også lastes ned fra departementets hjemme-side

Eventuelle merknader må sendes Samferdselsdepartementet senest onsdag 16. august 2006.

Spørsmål kan rettes til Morten Foss på telefonnummer 22 24 82 50.

Med hilsen

Signe Moe e.f.
Fung. Avd. dir.

Morten Foss
Seniorrådgiver

Agderfly AS

Airlift AS

Avinor AS

Ben Air AS

Bergen Air Transport AS

Board of Airline Representatives in Norway (Barin)

CargoNet AS

CHC Helikopter Service AS

Coast Air AS

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ekofisk HFIS

European Helicopter Center

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Fjellanger Widerøe Aviation AS

Fjellfly

Flyreklame AS

Fonnafly Sjø AS

Forsvarsdepartementet

Fossum Fly

Fotonor AS

Geiteryggen Skien Lufthavn

Gullfaks HFIS

Helifly AS

Helikopterdrift AS

Heli-Team AS

Helitrans AS

Hesnes Air AS

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Justis- og politidepartementet

Kato Airline AS

Kommunal- og regionaldepartementet

Kystdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Luftfartstilsynet

Lufthavnenes Tjenestemannslag

Lufttransport AS

Løkenfly

Meteorologisk institutt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norcopter AS

Nordlandsfly AS

Norges Luftsportsforbund/Norsk Aero Klubb

Norsk Flygelederforening

Norsk Flygerforbund

Norsk Flyoperatør Forbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Helikopter AS

Norsk Helikopteransattes Forbund

Norsk Helikopterskole AS

Norsk Kabinforening

Norsk Luftambulanse AS

Norsk Trafikkflygerforening

Norwegian Air Shuttle AS

Norwegian Aviation College

Notodden lufthavn AS

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon – Luftfart

Oljedirektoratet

Oseberg HFIS

Oslo Lufthavn AS

PARAT-Privatansattes Fellesorganisasjon

Pegasus Helicopter AS

Politiets sikkerhetstjeneste

Rørosfly

Sandefjord lufthavn, Torp

SAS Braathens AS

Statens havarikommisjon for transport

Stord lufthavn

Sundt Air AS

Sysselmannen på Svalbard

Trans Wing AS

Utenriksdepartementet

Widerøes Flyveselskap ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)