Høringer

Høring - Bankenes tilbud av kontanttjenester

Finansdepartementet sender med dette på Høring - Bankenes tilbud av kontanttjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.12.2021

Vår ref.: 20/5230

Bankene har etter finansforetaksloven § 16-4 plikt til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene, i samsvar med kundenes forventninger og behov. Finansdepartementet viste i Finansmarkedsmeldingen 2021 til at bankene gradvis har nedskalert kontanttilbudet over mange år, og den enkelte bank ikke er forpliktet til å opprettholde tilbudet på vegne av fellesskapet. Det har bidratt til usikkerhet om finansforetakslovens krav om kontanttjenester vil bli oppfylt fremover.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat med utkast til forskrift som klargjør at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat innen 10. desember 2021.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør