Høring - Bilavgifter - Rapport fra en arbeidsgruppe

Høringsfrist 16.08.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3340 SØ

16.05.03

Høring – Bilavgifter – Rapport fra en arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen for bilavgifter begynte sitt arbeid i fjor høst, og leverte sin rapport til Finansdepartementet 30. april i år. Finansdepartementet sender med dette arbeidsgruppens rapport på høring.

Arbeidsgruppens oppgave har vært å vurdere om avgiftene på bil og bilhold kan utformes på en bedre måte enn i dag mht. å ivareta miljø og sikkerhet, under forutsetning av at de samlede inntektene fra bilavgiftene opprettholdes på dagens nivå. Arbeidsgruppen ble også bedt om å vurdere bruksfradraget ved import av brukte biler.

Arbeidsgruppen kom til følgende hovedkonklusjoner:

  • Systemet for beregning av engangsavgift bør ikke endres nå, men på sikt bør en vurdere å erstatte dagens slagvolumkomponent i engangsavgiften med en CO 2-komponent.
  • Det bør innføres en miljødifferensiert årsavgift for kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 12 tonn, der det skilles mellom vektklasse, årgang og drivstofftype. Trafikkskadeavgiften og årsavgiften bør også samordnes.
  • Avgiftsforskjellen mellom bensin og diesel bør utjevnes, og en bør innføre avgiftsincentiv for svovelfritt drivstoff i den grad dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • I årene framover bør det legges større vekt på årsavgift og drivstoffavgifter enn på engangsavgiften. Dette er i tråd med EU-kommisjonens signaler.
  • Nye satser for bruksfradrag bør beregnes, og endres så raskt som mulig.

Finansdepartementet har ikke tatt stilling til arbeidsgruppens konklusjoner, og departementet vil avvente høringsuttalelsene før vurderinger og mulige forslag til endringer legges fram for Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2004.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 16. august. Arbeidsgruppens rapport er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider. Den enkelte høringsinstans kan få oversendt rapporten i papirversjon ved å kontakte departementet.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til adressen arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Nina Bjerkedal
ekspedisjonssjef

Erik Vassnes
underdirektør

Kopi: Stortingets finanskomité

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

AmCar Bilpolitisk utvalg

Postboks 6006

7434 TRONDHEIM

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Frie Bilimportørers forening

Nesttunveien 14

5032 PARADIS

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Kongelig Norsk Automobilklubb

Parkveien 68

0254 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Yougsgate 11

0181 OSLO

Miljøstiftelsen Bellona

Postboks 2141, Grunerløkka

0505 OSLO

Motorførernes Avholdsforbund

Postboks 80 Alnabru

0614 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Storgaten 2

0155 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Caravanbransjeforbund

Meieribakken 4 Tuft

3070 SANDE I VESTFOLD

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 4658 Sofienberg

0506 OSLO

Norges naturvernforbund

Skippergata 33

0154 OSLO

Norges Taxiforbund

Trondheimsveien 100

0565 OSLO

Norges Transportforbund

Boks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Norsk Petroleumsinstitutt

Essendropsgate 3

0368 OSLO

Næringslivets hovedorganisasjon

Middeltunsgate 27

0303 OSLO

Opplysningsrådet for vegtrafikk

Postboks 88 Sentrum

0101 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Statens forurensningstilsyn

Postboks 8100dep

0032 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

Transportøkonomisk institutt

Postboks 6110 Etterstad

0602 OSLO

Trygg Trafikk

Postboks 2610, St. Hanshaugen

0131 OSLO

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO