Høring – tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene

Departementet reiser i denne høringen spørsmålet om boplikten for prestene bør oppheves.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013

Vår ref.: 13/1232

Vedlagt følger høringsnotat om tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene. Høringsnotatet er også tilgjengelig på departementets nettsider www.fad.dep.no.

Et hovedspørsmål i høringen er om dagens tjenestebolig- og bopliktordning for prestene bør avvikles.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse innen 15. oktober d.å.

Dersom bispedømmerådene ønsker å innhente synspunkter i saken fra proster, menigheter eller andre som grunnlag for sin høringsuttalelse, ber vi bispedømmerådene selv legge til rette for det.

Vi ber høringsinstansene sende kopi av sin uttalelse til Kirkerådet.

Kirkerådets høringsfrist er 10. desember d.å. 

 

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jørn Hagen
avdelingsdirektør

 

Agder og Telemark biskop

Bispemøtets preses

Bjørgvin biskop

Borg biskop

Hamar biskop

Møre biskop

Nidaros biskop

Nord-Hålogaland biskop

Oslo biskop

Stavanger biskop

Sør-Hålogaland biskop

Tunsberg biskop

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg bispedømmeråd

Hamar bispedømmeråd

Møre bispedømeråd

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd

Kirkerådet

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Den norske kirkes presteforening

Bispemøtet

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning

Fagforbundet TeoLOgene c/o Fagforbundet Oslo

Kommunesektorens organisasjon

Musikernes fellesorganisasjon

Det teologiske menighetsfakultet

Misjonshøyskolen

Det teologiske fakultet

Det praktisk-teologiske seminar

Den norske kirkes kateketforening

Det norske diakonforbund

Opplysningsvesenets fond