Høring – tjenestebolig- og bopliktordningen for prestene

Departementet reiser i denne høringen spørsmålet om boplikten for prestene bør oppheves.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2013