Høring - Endring av kap. IV i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift av 20. juni 2003Fastsatt 21.november 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/00161 LP ESK

30.09.03

Høring - Endring av kap. IV i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Vedlagt følger forslag til endring av kapittel IV (Fordeling av tollkvoter til mindre virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål), i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer, fastsatt av Landbruksdepartementet 20. juni 2003.

Frist for kommentarer til forslaget til endring settes til 9. november 2003.

1. Bakgrunn

Forskrift om fordeling av tollkvoter ble gitt av Landbruksdepartementet (LD) 20. juni 2003. Forskriften innebar både innholdsmessige og redaksjonelle endringer i forhold til tidligere forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer av 30. september 1998. Kap. V i forskriften fra 1998, som omhandlet tollfrie viltkvoter til mindre virksomheter, ble imidlertid ikke endret. Kap. IV i dagens forskrift er derfor identisk med kap. V i den tidligere forskriften.

Ordningen med fordeling av tollfrie viltkvoter til mindre virksomheter har nå eksistert uforandret i tre år. I løpet av denne perioden har Statens landbruksforvaltning (SLF) som forvaltningsorgan høstet en rekke erfaringer med ordningen. På grunnlag av disse erfaringene foreslår LD at dette kapitlet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer revideres.

Endringene er av både innholdsmessig og redaksjonell karakter. Av gjennomgående redaksjonelle endringsforslag vil vi fremheve bruken av begrepene kvoteandel og tollkvote. En kvoteandel er en del av den samlede tollkvoten, og kan tildeles en søker. En tollkvote er derimot en betegnelse på den samlede kvoten som fordeles mellom søkerne. Denne forståelsen av begrepene er lagt til grunn i forslaget. Den er også i samsvar legaldefinisjonene i forskriften § 2.

Samlet sett vil forslaget etter LDs oppfatning gjøre forskriften bedre tilpasset de utfordringer som forvaltningen av de tollfrie viltkvotene til mindre virksomheter reiser. Videre vil endringene gjøre forskriften mer informativ og brukervennlig enn dagens forskrift.

2. Om nummereringen i forslaget

Endringene i bestemmelsenes rekkefølge er begrunnet i et ønske om et mer leservennlig og logisk oppbygd regelverk.

  • Dagens § 24 foreslås videreført som ny § 24.
  • Dagens § 25 foreslås videreført som ny § 25.
  • Dagens § 26 foreslås videreført som ny § 27.
  • Dagens § 27 foreslås videreført som ny § 28.
  • Dagens § 28 foreslås videreført som ny § 26.
  • Dagens § 29 foreslås videreført som ny § 29.
  • Dagens § 30 foreslås videreført som ny § 30.
  • Dagens § 31 foreslås videreført som ny § 31.

3. Merknader til de enkelte endringsforslag

Som vedlegg følger forslaget til endret kapittel IV til forskriften. I det følgende vil en kommentere nærmere bestemmelsene i forslaget.

Det understrekes at dette ikke er en alminnelig høring av hele forskriften, men at det utelukkende er endringene i kapittel IV som nå er på høring.

Til § 24:
Endringsforslaget er av språklig karakter.

Til § 25:
Dagens § 25 har vist seg å være lite hensiktsmessig på flere områder. Dagens forskrift har et system der søkere som oppfyller de objektive kriteriene i § 25 skal ha kvoteandel.

”Tollkvoter omfattet av dette kapitlet skal fordeles etter søknad til mindre virksomheter som ” foreslås endret til ”Kvoteandeler omfattet av dette kapitlet kan tildeles virksomheter som ”.

Forslaget innebærer at kvoteandel først kan tildeles etter at et forvaltningsskjønn er utøvd. I et slikt kan-skjønn vil det være adgang til å legge vekt på en rekke forhold, herunder tidligere misbruk av ordningen, tidligere utnyttelse av tildelte kvoteandeler og sysselsettingsvirkning.

”Etter søknad” foreslås fjernet fra § 25, da § 27 regulerer forhold rundt søknaden om kvoteandel. Videre foreslås det at dagens § 25 første ledd nr. 2 fjernes. Dette har sammenheng med at forslagets § 29 annet ledd vil dekke det samme.

Henvisningene til konkrete forskrifter i dagens § 25 foreslås byttet ut med henvisninger til de gjeldende forskriftene innenfor de aktuelle saksområdene. Forslaget er begrunnet i et ønske om å slippe å endre kvoteforskriften hver gang forskriftene det henvises til oppheves og eventuelt erstattes med nye. Hensynet til utfyllende og presis informasjon foreslås ivaretatt ved at det henvises til de konkrete forskriftene i noter til forslagets § 25 nr. 1 og § 25 nr. 2.

Til ny § 26:
”Den enkelte virksomhet kan tildeles tollkvote” i første ledd foreslås endret til ”søkere kan tildeles kvoteandel”. Det foreslås presisert at bestemmelsen gir SLF en skjønnsmessig adgang til å velge hvorvidt de tre årlige kvotene skal fordeles i en omgang, eller om fordelingen for alle eller for enkelte av søkerne skal skje hvert år. Av første ledd annet punktum, sammenholdt med dispensasjonsbestemmelsen i annet ledd, vil det fremgå at hovedregelen er treårige tildelinger og lik størrelse på kvoteandelene alle tre årene.

Dersom det tildeles for tre år av gangen, og det avdekkes misbruk eller andre brudd på forutsetningene i kvotetildelingen, vil man med hjemmel i § 47 kunne trekke den tildelte kvoteandelen tilbake.

I annet ledd foreslås det å endre dispensasjonsadgangen fra ”Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom samlet tollkvote forbeholdt mindre virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål, ikke kan fordeles etter ordinære kriterier” til ”Bestemmelsene i første ledd kan fravikes dersom særlige grunner foreligger”.

En særlig grunn kan for eksempel være at det er usikkert hvor lenge en bedrift vil ha virksomhet i det geografiske virkeområdet for forskriften. Da vil man kunne gi kvoteandel bare for et år. Dersom virksomheter faller ut i løpet av treårsperioden, og det blir nødvendig med refordeling av kvoteandeler, vil bestemmelsen også gi grunnlag for å dispensere fra kravet om at kvoteandelene skal være like store i alle tre kvoteårene. Se kommentarer til § 30.

Til ny § 27:
Det foreslås å fjerne ”med mindre annet er kunngjort”. Behovene for å kunne dispensere fra forskriftens treårige intervall for kvotefordeling og prinsippet om at kvoten skal være lik hvert år, er ivaretatt vha. dispensasjonshjemmelen i § 26 annet ledd.

Det foreslås å nummerere de forskjellige kravene til søknaden. Dette er begrunnet i et ønske om å gjøre bestemmelsen mer oversiktlig og informativ. Nummereringen er ikke ment å føre til noen realitetsendringer.

Til ny § 28:
Det foreslås å presisere at søknadsfristene gjelder den ”ordinære treårige tildelingen”. Slik vil SLF ha adgang til å tildele ekstraordinære kvoteandeler uten kunngjøring og frist. Dette vil være praktisk i tilfeller der usikkerhet omkring virksomheten i forbindelse med den ordinære tildelingen, ikke vil tildele kvoteandel for alle tre årene, jf. forslagets § 26 annet ledd. Dersom det etter et år viser seg at usikkerheten er borte, vil man da kunne tildele kvoteandel for de to neste årene til den samme virksomheten uten å følge bestemmelsene for den ordinære søknadsprosessen.

Henvisningene til §§ 27 og 43 er tatt med av informasjonshensyn.

Til § 29:
Endringsforslagene er av språklig karakter.

Til § 30:
For å få sammenheng med reglene om kvoteandelenes størrelse og tildeling i § 26, foreslås § 30 annet ledd endret. Den vil da lyde: ”Kvoteandel som er trukket tilbake, ellers som på annet grunnlag ikke blir tildelt den opprinnelige søkeren, skal legges ut til ny fordeling til andre kvoteeiere.

Ved å ta inn ”eller på annet grunnlag ikke blir tildelt den opprinnelige søker eller eier”, tas det høyde for kvoteandeler som ikke blir trukket tilbake, men som midt i treårsperioden vil stå ”uten eier” fordi kvoteandelen etter § 26 annet ledd bare ble tildelt for et eller to år.

Til § 31:
Det foreslås ingen endringer.

4. Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringsforslaget vil ikke ha økonomiske konsekvenser av betydning. Endringene vil kunne bidra til en viss forenkling av det administrative arbeidet med kvotene.

Vedlegg:
Utkast til forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer og utkast til note til ny § 25 i samme forskrift

Med hilsen

Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

Eivind Skjulestad
førstekonsulent