Høring endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Departementet foreslår i dette høringsbrevet å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kbm. Departementet vil i den anledning høre to alternativer. Et alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kbm, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.11.2017

Vår ref.: 17/4526

 

Høringsbrev

 

Det norske maskinistforbund

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Regelrådet

Sametinget

Sjømat Norge