Høring endring av lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for kystfartøy

Departementet foreslår i dette høringsbrevet å endre deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kbm. Departementet vil i den anledning høre to alternativer. Et alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kbm, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.11.2017