Høring - Endring i forsinkelsesrenteloven informasjon om fastsettelse av rentesats

Resultat: Lovendring i lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. mars 2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/720

12.12.2003

Endring i forsinkelsesrente – informasjon om fastsettelse av rentesats

Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. er endret ved lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve). Loven ble sanksjonert i dag (12. desember 2003). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2004.

Forsinkelsesrenten vil etter at lovendringen er trådt i kraft fastsettes ved forskrift to ganger i året. Vi viser til nærmere omtale i vedlagte retningslinjer.

Finansdepartementet anser det viktig at det blir gitt ut informasjon om praksisen knyttet til fastsettelse av forsinkelsesrenten, slik at alle som blir berørt av endringene lettere kan følge med på de endringene som skjer. Vi viser også til høringsinstansenes uttalelser til lovforslaget og Stortingets behandling av dette. Spørsmålet om høring vil vurderes konkret ut fra omstendighetene fra gang til gang. For å ivareta informasjonsbehovet, vil Finansdepartementet imidlertid gi generelle retningslinjer for departementets fastsettelse av rentesatsen, se vedlegg.

Forskriften skal fastsettes med virkning fra 1. januar 2004, og vil bli fastsatt på bakgrunn av retningslinjene slik de er beskrevet i vedlegget. Av tidsmessige grunner har det ikke vært mulig å gjennomføre en alminnelig høring av vedlagte retningslinjer for denne første rentefastsettelsen etter det nye regelverket. Høringsinstanser som ønsker å kommentere retningslinjene med tanke på fremtidige rentefastsettelser bes sende inn merknader til Finansdepartementet innen 12. mars 2004.

Med hilsen

Jan Bjørland ekspedisjonssjef

Tore Mydske avdelingsdirektør

Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. er endret med virkning fra 1. januar 2004. Endringene er en gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.

Bakgrunn

Justisdepartementet foreslo i Ot.prp. nr. 3 (2003-2004) å endre forsinkelsesrenteloven i samsvar med EU-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner, som er innlemmet i EØS-avtalen. Justiskomiteen ga i sin innstilling til Odelstinget i Innst. O. nr. 5 (2003-2004) støtte til forslaget og Stortinget har nå vedtatt lovendringene.

Endringene innebærer blant annet at rentesatsen for forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, det vil si med virkning fra 1. januar og 1. juli. Myndigheten til å fastsette forsinkelsesrenten er delegert til Finansdepartementet, og satsen skal være summen av en referanserente tillagt minst 7 prosentpoeng. Referanserenten skal være den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli i det aktuelle år, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd.

Forholdet til forvaltningsloven

Det følger av forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd at departementet skal fastsette størrelsen av forsinkelsesrenten hvert halvår. Et slikt vedtak må gis i form av en forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og c. Dette betyr at forskrift om endring av forskrift om forsinkelsesrente skal fastsettes to ganger i året.

I følge forvaltningsloven § 37 andre ledd, skal offentlige og private institusjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriften skal gjelde for gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget.

Forhåndsvarslig som beskrevet i forvaltningsloven § 37 andre ledd kan imidlertid unnlates dersom nærmere bestemte vilkår i § 37 fjerde ledd er oppfylte.

Selve endringene i forsinkelsesrenteloven har vært på høring. Informasjonen som gis nedenfor vil gjelde for Finansdepartementets fremtidige fastsettelser av rentens størrelse. Videre vil tidspunktet og grunnlaget for eventuelle endringer i rentesatsen være kjent på forhånd. Hvorvidt det skal avholdes høring før den enkelte halvårlige fastsettelse av forskrift vil bero på en konkret vurdering knyttet til omstendighetene rundt fastsettelsen. Finansdepartementet vil imidlertid anta at høring normalt vil være unødvendig i lys av retningslinjene som er gitt her, ettersom både grunnlaget for rentefastsettelsen og tidspunktet for denne er kjent.

Fastsettelse av forsinkelsesrenten og rentens størrelse

Selv om forsinkelsesrenten nå skal fastsettes hvert halvår, er det ikke nødvendigvis slik at rentens nivå endres hvert halvår. I dette ligger kun en plikt til å fatte nytt vedtak hvert halvår. Departementet vil fastsette ny forskrift (endringsforskrift) hvert halvår, også dersom det ikke skjer noen endring av rentesatsen.

Som nevnt ovenfor er utgangspunktet at forsinkelsesrenten skal være summen av Norges Banks pengepolitiske styringsrente per 1. januar og 1. juli tillagt minst 7 prosentpoeng, jf. § 3 første ledd. Dette betyr at departementet må avvente fastsettelse av forsinkelsesrentesatsen inntil Norges Banks siste rentemøte før disse datoene er avholdt hvert år. Departementet tar sikte på å fastsette renten så snart som mulig etter disse tidspunktene. I praksis vil dette imidlertid bety at fastsettelsen av forskriften etter omstendighetene vil kunne komme tett opp til ikrafttredelsestidspunktet for forskriften.

Videre er det den pengepolitiske styringsrenten tillagt minst 7 prosentpoeng som skal være forsinkelsesrenten. Dette betyr at departementet kan gjøre et større påslag enn 7 prosentpoeng dersom det er grunnlag for dette, men altså ikke lavere enn 7 prosentpoeng. Hensynet bak forsinkelsesrenten er blant annet å motivere til rettidig betaling av fordringer. Departementet vil ved fastsettelsen av rentesatsen ha som utgangspunkt at påslaget på den pengepolitiske styringsrenten bør ligge på 7 prosentpoeng. Etter det Finansdepartementet kjenner til, gjøres det i Danmark et tilsvarende påslag på 7 prosentpoeng på den offisielle utlånsrenten fastsatt av Nationalbanken. I Sverige gjøres det et påslag på 8 prosentpoeng på referanserenten, som er den renten Riksbanken brukte ved den siste vesentlige refinansieringstransaksjon før det gjeldende kalenderhalvår forsinkelsesrenten fastsettes for.

Kunngjøring av rentesatsen

En endring av rutinene for fastsettelse av forsinkelsesrentesatsen stiller krav til at det gis effektiv og god informasjon om forsinkelsesrentens størrelse. Dette ble også påpekt av Justiskomiteen ved behandlingen av saken (se Innst. O. nr. 5 (2003-2004) punkt 9).

Selve forskriftsfastsettelsen vil kunngjøres på Lovdata ( www.lovdata.no) på vanlig måte. Departementet vil i tillegg be om at Lovdata tar inn informasjon om fastsettelsen under nyhetsspalten som finnes på åpningssiden. Videre vil endringer i forsinkelsesrentesatsen kunngjøres ved annonser i dagspressen. I tillegg til dette vil Finansdepartementet sørge for at gjeldende rente er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside ( www.odin.dep.no). Departementet legger til grunn at det også vil være et behov for lett tilgjengelig informasjon om historiske endringer i satsen, og det vil derfor også legges ut historisk oversikt over utviklingen i rentenivået på departementenes hjemmesider. Rentesatsen vil videre bli kunngjort i Norsk Lysingsblad.

Departementene Domstolsadministrasjonen Forbrukerombudet Forbrukerrådet Husbanken Kommunalbanken AS Konkurransetilsynet Kredittilsynet Norges Bank Postbanken Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen Skattedirektoratet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Statens Innkrevingssentral Toll- og avgiftsdirektoratet Verdipapirsentralen ØKOKRIM Bergen kommune Oslo kommune Stavanger kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer Bankklagenemnda COOP NKL BA Debitorforeningen De selvstendige kommunale pensjonskasser Den Norske Advokatforening Den norske Aktuarforening Den norske Dommerforening Den norske Revisorforening Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Europabevegelsen Finansieringsselskapenes Forening Finansforbundet Finansnæringens Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Handelsbanken Liv Handelshøyskolen BI Kommunenes Sentralforbund Kreditorforeningen i Oslo Kredittforetakenes Forening Landsorganisasjonen i Norge Maskinentreprenørenes Forbund Nei til EU NKK – Forbund for kommunal økonomi, forvaltning og skatteinnfordring Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Norges Bilbransjeforbund Norges Bondelag Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Fiskarlag Norges Fondsmeglerforbund Norges Handelshøyskole Norges Huseierforbund Norges Juristforbund Norges Kreditorforbund Norges Lastebileierforbund Norges Rederiforbund Norsk Bonde- og Småbrukerlag Norske Boligbyggelags Landsforbund Norske Finansanalytikeres Forening Norske Forsikringsmegleres Forening Norske Inkassobyråers Forening Norske Kredittopplysningsbyråers Forening Norske Pensjonskassers Forening Norske Siviløkonomers forening NTL-Skatt Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Børs Rettspolitisk forening Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR) Skattefogdenes Landsforening Skatterevisorenes Forening Sparebank 1 Livsforsikring Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen) Verdipapirfondenes forening Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen