Høring - Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200301211

24.08.2005

Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet

I rammeforskriften om regulering av Omsetningsrådets vedtak angående markedsregulering, reguleres forhold som har betydelige konkurransemessige konsekvenser, konkret rammene for markedsregulators mottaksplikt, forsyningsplikt og informasjonsplikt. I dette høringsbrevet foreslår Landbruks- og matdepartementet at det i kjøttsektoren, som for andre sektorer, åpnes for en begrenset avlastningsmulighet for uavhengige aktører til markedsregulators reguleringslager i overskudds­situasjoner (såkalt ’dobbel mottaksplikt’). Hensikten er større grad av likeverdighet i konkurransesituasjonen for markedsregulator og uavhengige aktører. Adgangen begrenses til uavhengige aktørers relative andel av et markedsoverskudd, og til hele og halve slakt. Adgangen skal ikke gi uavhengige aktører noen forpliktelser i henhold til markedsreguleringen for råvarer. Omsetningsrådet fastsetter detaljert regelverk innenfor disse rammene.

Høringsfrist er mandag 26. september. Høringsfristen er kortere enn normal-kravet på minst seks uker. Fravikelse fra dette kravet er fastsatt av statsråden i samsvar med pkt. 1.3 i Utredningsinstruksen, fastsatt ved kgl. resolusjon 18.02.2000. Grunnlaget for kortere høringsfrist er dels at det er viktig at regelendringene får effekt allerede nå i 2005. Departementet vektlegger også at regelverket har vært utarbeidet i kontakt med bransjen, og at dette reduserer behovet for en lengre høringsperiode.

Bakgrunn
Markedsreguleringssystemene for kjøtt har, til forskjell fra øvrige sektorer i jordbruket, ikke hatt bestemmelser om adgang for uavhengige aktører til å levere overskuddsvare til markedsregulators reguleringslager på gitte betingelser. Det har vært begrunnet med at det ikke har vært påvist vesentlige konkurranse­vridende effekter med systemet, alle samvirkets rettigheter og plikter sett under ett. Utviklingen i markedet med mindre fleksibilitet som følge av mer langsiktige avtaler, konsentrasjon og vertikal integrasjon, sammen med mer begrenset adgang til reguleringseksport som følge av WTO-avtalen, øker imidlertid risikoen for verditap på lager hos uavhengige aktører i overskuddssituasjoner, dersom ikke markedsregulators tiltak balanserer markedet tilstrekkelig.

Innføring av en avlastningsmulighet til markedsregulators reguleringslagre for uavhengige aktører har flere ganger vært diskutert. Bl.a. arbeidsgruppen som vurderte uavhengige aktørers deltagelse i markedsreguleringen i 1996 drøftet dette. Modellen som da ble vurdert, innebar en større grad av deltagelse av de uavhengige aktørene i markedsreguleringen med mer koordinert opptreden mellom landbrukssamvirket og de øvrige markedsaktørene. Dette kunne gi redusert konkurranse som følge av potensielt økt samhandling mellom aktørene på råvarenivå i den regulerte delen av verdikjeden. Det ble derfor lagt til grunn at regelverket for markedsreguleringen ikke burde endres. Departementet vektlegger at den justeringen i rammene for Omsetningsrådet som nå foreslås er mer begrenset. Det legges til grunn at endringen ikke kan forutsette økte forpliktelser i forhold til markedsbalanseringen for uavhengige aktører.

Avlastningsmuligheten for uavhengige aktører er noe ulikt utformet i de ulike sektorene, bl.a. med bakgrunn i karakteristika ved markedene og råvarene. Markedsregulators bruk av kvantums­tilpassende virkemidler skal avlaste hele markedet og ha betydning for alle aktører. Dersom markedsregulators tiltak ikke balanserer markedet tilstrekkelig, vil det kunne oppstå verditap på lager hos alle aktører i overskuddssituasjoner. For å hindre potensiell konkurransevridning i slike situasjoner, forutsetter organiseringen av reguleringen i utgangspunktet at det er fleksibilitet i leveransene. Dette fordi markedsregulator iverksetter tiltak finansiert med omsetningsavgift fra alle produsenter. Det er i slike tilfeller behov for at de uavhengige aktørenes andel av et samlet markedsoverskudd, kan komme på markedsregulators hånd.

Risikoen for pristap ved å legge varer inn på lager, jf. erfaringene på lam, kan medføre at uavhengige aktører vil begrense etterspørselen etter slakt fra sine leverandører. En innføring av en avgrenset mottaksplikt vil gi uavhengige aktører samme mulighet i en overskudds-situasjon som markedsregulator til å balansere eget marked, noe som igjen kan bidra til å styrke konkurransen om primærprodusentene.

Det er først og fremst situasjonen i markedet for sau/lam som har aktualisert problem­stillingen. Departementet mener likevel saken har prinsipiell karakter og foreslår en begrenset avlastningsmulighet også for de øvrige kjøttslag (storfe og svin). I jordbruksavtalen er det vedtatt å oppheve reguleringen for kylling fra 01.01.07, jf. St.prp. nr. 69 (2004-2005). Det foreslås på bakgrunn av det ingen endringer i bestemmelsene for kylling. Eggsektoren har lenge hatt bestemmelser om mottaksplikt fra uavhengige aktører. Det foreslås at de nye bestemmelsene for kjøttsektoren også legges til grunn for eggsektoren.

Salg knyttet til den avgrensede mottaksplikten må skje til de samme betingelser (priser, krav om leveranseprognose, kvalitet mm.) som for salg fra samvirkeforetakene til reguleringslager . Når uavhengige slakterier legger inn helt slakt på reguleringslager, innebærer dette at markedsregulator overtar senere kostnader og inntekter knyttet til denne varen. Slaktet blir en del av det ordinære reguleringslageret.

Forslag og avgrensing
Departementet foreslår følgende avgrensinger i avlastningsmuligheten for uavhengige aktører:

  1. Den begrenses til hver enkelt uavhengig aktørs relative andel av et markedsoverskudd. Overskuddssituasjon defineres til perioder hvor markedsregulator legger slakt inn på reguleringslager. Det gjennomføres også endring av de gjeldende bestemmelser om avlastingsmulighetene for uavhengige aktører innen eggsektoren.
  2. Den begrenses til hele og halve slakt (regulert nivå i verdikjeden i hht. jordbruksavtalen).
  3. Den kan ikke forutsette økte forpliktelser for uavhengige aktører, mhp. deltagelse i reguleringsaktiviteter eller informasjon ut over det strengt nødvendige for avlastningen

Omsetningsrådet fastsetter detaljert regelverk innenfor disse rammene.

Til 1. Adgangen til avlasting begrenses til uavhengige aktørers relative andel av et markedsoverskudd. Endring i regelverket for eggsektoren.

Markedsregulator har ansvar for å regulere totalmarkedet. For leddene mellom primærproduksjon og forbrukere skal ordningene samlet sett være mest mulig konkurransenøytrale, når alle samvirkets rettigheter og plikter vurderes samlet. Reguleringen skal ikke være et sikkerhetsnett for enkeltaktører eller for delmarkeder. Endringen vil gi aktørene mer likeverdige rammebetingelser i konkurransen om primærprodusentene.

Sau/lammemarkedet har de siste 2 år vist eksempler på at det kan oppstå lagertap hos uavhengige aktører som følge av prisreduksjoner som markedsregulator gjennomfører for å redusere størrelsen på reguleringslageret. Etablering av avlastningsmulighet for helt slakt fra uavhengige aktører vil i større grad likestille deres forretningsmessige risiko i konkurransen om primærprodusentene med den markedsregulator opplever. Ordningen vil innbære en viss reduksjon i forretningsmessig risiko for uavhengige aktører, men på dette punktet isolert ikke mer enn det markedsregulator har i dag.

Avlastningsmuligheten for kjøtt skal kun omfatte de uavhengige aktørenes relative andel av markedsoverskuddet. Den relative andelen beregnes ut fra forgående års andel av nasjonal slakting av det enkelte dyreslag. Vi vil i denne sammenheng vise til at lagertap pga. prisnedskriving også vil oppstå for markedsregulators kommersielle lagre. Iflg. Leveranseregisteret for slakt mottok samvirke­slakteriene i 2004 om lag 18.100 tonn sau/lam. Av dette ble om lag 22 prosent lagt inn på reguleringslager. Uttak fra reguleringslager tilbys alle aktører til like vilkår.

Det foreslås at bestemmelsene om avlastningsmulighet på kjøttsektoren også legges til grunn for eggsektoren. Dette vil innebære en viss avgrensing i forhold til dagens regelverk for denne sektoren, jf. vedlagte oversikt over endringer i § 3 i rammeforskriften. Denne endringen er i samsvar med tidligere utredninger som har omfattet markedsreguleringen for bl.a. fjørfesektoren. Bestemmelsene om markedsregulators mottaksplikt innen eggsektoren må ikke åpne for at uavhengige aktører skal kunne avlaste seg for store andeler av sitt salgsvolum, og dermed fjerne den forretningsmessige risiko ved virksomheten. Departementet vektlegger at ordningene er til for produsentene og forbrukerne og at virkemidlene for balansering av råvaremarkedene ikke skal utgjøre noe sikkerhetsnett for enkeltaktører.

Til 2. Adgangen til avlasting begrenses til hele og halve slakt.

Departementet mener åpningen skal begrenses til mottak av hele og halve slakt, dvs. på det regulerte nivå i verdikjeden. (Det gjennomføres også en begrenset markedsregulering for enkelte stykningsdeler, men disse vil ikke omfattes av den nye avlastningsmuligheten for uavhengige aktører.)

Til 3. Adgangen til avlasting kan ikke forutsette økte forpliktelser for uavhengige aktører

Adgangen til avlastning til markedsregulators reguleringslager for de uavhengige aktørenes andel av markedsoverskudd av råvare, kan ikke innebære forpliktelser for de uavhengige aktørene til å delta i tilbudsbegrensende aktiviteter som markedsregulator måtte iverksette overfor sine produsenter. Den kan heller ikke betinge annen informasjon fra de uavhengige aktørene til markedsregulator enn det som er strengt nødvendig for å gjennomføre avlastningen i praksis. Dette for å bidra til å opprettholde redusert konkurranse mellom samvirket og de uavhengige aktørene, og for at effekten av markedssignaler ikke skal bli redusert. Omsetningsrådet fastsetter detaljert regleverk på dette grunnlaget.

Forslag til endring av Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markeds-regulering for jordbruksråvarer (’rammeforskriften’) fastsatt 1. juli 2003.

Endringene gjelder kun bestemmelsene for kjøtt og egg i § 3 om mottaksplikt. Departementet tar sikte på at endringene iverksettes så snart høringsrunden er avsluttet og de endelige bestemmelser er fastsatt. Med dette vil regelverket få effekt for markedsoverskudd i inneværende år.

Som sekretariat for Omsetningsrådet vil Statens landbruksforvaltning parallelt med denne høringen sende ut forslag til ny forskrift om godkjente slakteriers adgang til å levere slakt til markedsregulator og endringer i Omsetningsrådets forskrift om markedsregulering av norskproduserte egg og fjørfekjøtt, med bakgrunn i justeringen av ’rammeforskriften’.

Vedlagt følger § 3 i rammeforskriften med endring i bestemmelsene for kjøtt og egg. Ny tekst / endringer er vist med korrektur-markering.

Med hilsen

Leif Forsell e.f.
ekspedisjonssjef

Steinar Helgen
seniorrådgiver