Høring - endring i forskrift til åndsverkloven

Forslag til endring i forskrift til åndsverkloven er sendt ut på høring. Det foreslås bl.a. endringer i reglene om eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverk i arkiv, bibliotek og museer m.v., samt visse endringer i reglene om tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2007

Resultat av høringen:

Forskriftsendring som trådte i kraft 1. januar 2008

Forskrift til åndsverkloven (hos Lovdata)

 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/06967 ME/ME1 CBU:elt

09.01.2007

Høring - Forskrift til åndsverkloven

Gjeldende forskrift til åndsverkloven ble fastsatt 21. desember 2001. Åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) ble revidert i forbindelse med gjennomføringen av opphavsdirektivet, jf. Ot.prp. nr. 46 (2004 - 2005) samt Innst. O. nr. 103(2004 - 2005). Lovendringene trådte i kraft 1. juli 2005. Forskriftsendringene som foreslås nå er i hovedsak på bakgrunn av lovendringene i 2005.

Det foreslås bl.a. endringer i reglene om eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverk i arkiv, bibliotek og museer m.v., samt visse endringer i reglene om tvangslisens for fremstilling og bruk av opptak for funksjonshemmede.

Det fremmes forslag om bestemmelser om nemnd dersom rettighetshaver ikke gir tilgang til et vernet verk med effektive tekniske beskyttelsessystemer til den som har lovlig tilgang til verket. I tillegg til endringene som følger av lovrevisjonen i 2005, foreslås det også endringer i reglene om det sakkyndige råd.

Vi ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger utkastet for underliggende etater. Høringsfristen er 16. mars 2007. Vi ber om at høringssvar også sendes elektronisk til asap@kkd.dep.no. Høringsutkastet vil også bli lagt ut på Kultur- og kirkedepartementets hjemmesider http://www.dep.no/kkd/.

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Constance Ursin
Underdirektør

Høringsutkastet finnes i pdf-format her.

Abelia

ABMU (arkiv/bibliotek/museum)

Akademikerne

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO-Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene

Det norske komponistfond

El- og IT-forbundet

Elektro- og ElektronikkBransjen

Elektronisk Forpost Norge

FONO

Forbundet Frie Fotografer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorganisasjon

IFPI Norge

IKT-Norge

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Kanal24 Norge AS

Kopinor

KS

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

Magasin- og Ukepresseforeningen

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonalbiblioteket

NAViO

Nettforum

NOPA

Nordisk Copyright Bureau

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk forening for jus og edb

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Revyforfatterforening

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia importørforening

Norsk ukepresse

Norsk videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske tekstilkunstnere

NORWACO

NRK AS

Ny Musikks Komponistgruppe

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

Reiselivsbedriftenes Landsforening

Riksarkivet

Riksbibliotektjenesten

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsuttalelser legges ut fortløpende. Høringsfristen er 16.03.07.

 

Høringsuttalelser:

ABM-utvikling

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader.

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO

Den Norske Advokatforening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Diakonhjemmets høgskole

EL & IT Forbundet

Finansdepartementet - ingen merknader.

Fiskeri- og kystdepartementet - ingen merknader.

FONO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet - ingen merknader.

GramArt

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader.

Huseby kompetansesenter

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Telemark

IFPI Norge

Justisdepartementet - ingen merknader.

KOPINOR

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

Kritikerlaget

KS

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader.

LINO

Miljøverndepartementet - ingen merknader.

Musikernes Fellesorganisasjon - ingen merknader.

Nasjonalbiblioteket

NHO

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 

Norges Musikkhøgskole 

Norske Dansekunstnere

 
 
 
 
 
 
 
 
Nærings- og handelsdepartementet - ingen merknader.
 
 
Samferdselsdepartementet - ingen merknader.
  
 
 
 
 
 
Utenriksdepartementet - ingen merknader.
Til toppen