Høring - endring i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften - forholdet til securityforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender forslag til endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften på høring. Forslaget fremmes som en følge av en fornyet vurdering av forholdet mellom vaktvirksomhetslovens § 2 og forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2023

Vår ref.: 22/5189

Høring om endring i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften - forholdet til securityforskriften  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i vakt-virksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften på høring. Forslaget kommer som en følge av en fornyet vurdering av forholdet mellom vaktvirksomhetslovens § 2 og forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften).

Bakgrunnen for forslaget:

Sikkerhetskontroll ved norske flyplasser omfattes i dag av vaktvirksomhetsloven § 2. Dette innebærer at sikkerhetspersonell ved norske flyplasser må ha vekterutdanning i tillegg til den opplæringen de får i henhold til securityregelverket.

Justis- og beredskapsdepartementet er fra flere berørte aktører bedt om å gjøre en fornyet vurdering av forholdet mellom vaktvirksomhetsloven og securityregelverket, herunder hvilke krav som skal stilles til den kompetanse den enkelte ansatte må ha når han/hun gjennomfører sikkerhetskontroll ved norske flyplasser.

Med bakgrunn i et samarbeid med Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet i høringsnotatet at det i norsk luftfart skilles mellom sikkerhetskontroll som innebærer personkontroll på den ene siden og sikkerhetskontroll av frakt og post, ulike former for leveranser av materiell og forsyninger til flygninger og flyplasser på den andre siden. Det foreslås på tilsvarende måte å avgrense mot sikkerhetskontroll av kjøretøy samt sikkerhetskontroll i form av innpasseringskontroll, overvåking og patruljering inne på sikkerhetsbegrenset område på flyplasser. Vaktvirksomhetsloven § 2 foreslås endret ved at det tilføyes et nytt tredje punktum i tredje ledd som gjør unntak fra loven for sikkerhetskontroll i norsk luftfart som ikke innebærer personkontroll.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. februar 2023.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar.» Her kan man registrerer seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen


Ellen-Sofie Terland
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Departementene

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kripos
Luftfartstilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Personvernnemda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regelrådet
Sametinget
Sivil klareringsmyndighet
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
   (EOS-utvalget)
Sysselmesteren på Svalbard
Tolletaten
Utlendingsdirektoratet

Avinor
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO Service og Handel
Norges Bank
NorskArbeidsmandsforbund
NorskSikkerhetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
NæringslivetsSikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Parat
Politiets Fellesforbund
PSS Securitas - Nasjonal Grunnutdanning for Vektere
Rettspolitisk forening
Virke