Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår oppretting av et frivillig seriøsitetsregister for foretak som utfører arbeid i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2017

Vår ref.: 17/2419-6

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Nærmere om forslaget

Forslaget gjelder forskriftsbestemmelser om innføring av et frivillig register for foretak som utfører arbeider i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av bygge- og anleggstiltak.

Registeret skal kunne brukes av foretak som opererer som underleverandører eller i ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Det skal være søkbart for privatpersoner, foretak og myndigheter og vil blant annet gi opplysninger til Håndverkerportalen* som er under opprettelse. Sammen med Håndverkerportalen vil Seriøsitetsregisteret kunne gjøre det lettere for brukerne å finne seriøse foretak, og samtidig gi disse foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre seriøs drift i konkurranse med andre foretak.

Foretak som registreres i registeret vil få kontrollert grunnleggende opplysninger for å kunne synliggjøre at foretaket opererer seriøst og på den måten vise forbrukere at de opptrer lovlig.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer følger vedlagt og hele høringssaken er elektronisk tilgjengelig her på regjeringen.no. 

Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 30. september 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut F. Rasmussen på tlf. 22 24 71 49.

Med hilsen

Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Fredrik Rasmussen
seniorrådgiver

 

* Håndverkerportalen skal gi forbrukere veiledning om kjøp av håndverkertjenester, standardkontrakter og mulighet for å søke etter seriøse foretak. Søk etter foretak vil skje ved at portalen søker i blant annet sentral godkjenning og seriøsitetsregisteret. Portalen skal etter planen etableres i 2017.

Massemedier
Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Nasjonalbiblioteket
Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Biblioteket
Administrativt forskningsfond (AFF) - Norges Handelshøyskole
Akademikerne
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkiktektenes Fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Asplan Viak AS
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk Jord og Miljø
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Byggemiljø - Byggenæringens miljøsekretariat
Byggenæringens Landsforening (BNL) - Essendrops gate 3, Oslo
Chr. Michelsens institutt - Avd. for samfunnsfag og utvikling
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening - Juristenes hus
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DNV - GL
EL & IT-Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO - Forskningsstiftelsen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Folkeuniversitetet Øst
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsvarets ingeniørhøgskole - Forsvarets kompetansesenter KKIS
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere v/ KS
Forum for plan- og bygningsrett v/Tekna
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse v/Erik Hammer
Handelshøyskolen BI
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Innlandet (Tidl. HiL og HiH)
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet (Tidl. HiB, HiSF og HSH)
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Jernbanedirektoratet (Tidl. Jernbaneverket)
Justervesenet
KS
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kystdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lavenergiprogrammet
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Mattilsynet Felles postmottak
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nelfo (Tidligere Norsk teknologi m.fl.)
NIBR - By- og regionsforskningsinstituttet, HiOA
NITO Takst
NORD Universitet (Tidl. UiN, HiNe og HiNT)
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd B/A-seksjonen
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Miljøvernforbund
Naturvernforbundet
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund (NTF)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Vellenes Fellesorganisasjon
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Bioenergiforening (NoBio)
Norsk Brannbefals Landsforbund
Norsk Brannvern forening
Norsk Byggtjeneste AS
Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA)
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Eiendom
Norsk Elvarmeforening v/ Jan Harsem
Norsk Fjernvarme
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk Heiskontroll
Norsk Industri
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Radio Relæ Liga
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Varme
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske interiørarkitekters og og møbeldesigneres landsforening (NIL)
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML) c/o Arkitektenes Hus
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Plastindustriforbundet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rørentreprenørende Norge (Tidligere NRL)
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Sametinget
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statkraft
Statsbygg
Statsskog
Sykehusbygg HF
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) Ingeniørforlaget AS
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Teknologisk institutt
Transportøkonomisk Institutt
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Veidekke ASA VFO
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velforbundet - Vellenes Fellesorganisasjon
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Østlandsforskning