Høring - endringer i el-tilsynsloven – hjemmel for å kunne innføre gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). Departementet foreslår å innføre en hjemmel i el-tilsynsloven for å kunne gi bestemmelser om gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.06.2023

Vår ref.: 23/1306

Høring - endringer i el-tilsynsloven – hjemmel for å kunne innføre gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Departementet foreslår å innføre en hjemmel i el-tilsynsloven for å kunne gi bestemmelser om gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker innen elektrofagene.

Lovforslagene forutsetter at nærmere bestemmelser om gebyr for behandling av søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innarbeides i forskrift 19. juni 2013 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det vil senere bli foretatt en separat høring av slike forskriftsbestemmelser.

Frist for å sende inn høringssvar til lovforslaget er 12. juni 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

John Arne Gisnås
avdelingsdirektør

Arild Holmsen
seniorrådgiver

Departementene

Arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Petroleumstilsynet
Regelrådet
Sjøfartsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Akademikerne
Bane NOR
EL & IT forbundet
Elektroforeningen
Energi Norge
Fellesforbundet
Finans Norge
Heisleverandørenes landsforening
IFEA
Landsorganisasjonen i Norge
Nelfo
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk Elektrotekniske Komité
Norsk Industri
Næringslivets Hovedorganisasjon
REN AS
Representantskapet for Faglig Forum
Rådgivende ingeniørers forening
Samfunnsbedriftene
SINTEF Teknologi og Samfunn
Statkraft SF
Statnett SF
Tavleforeningen
TEKNA
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Unio
VKE
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund