Høring - endringer i grenseforskriften og politiregisterforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i grenseforskriften og politiregisterforskriften. I høringsnotatet foreslås det et nytt kapittel i grenseforskriften om grense- og territorialkontrollregisteret (GTK), som innebærer at reguleringen av registeret flyttes fra politiregisterforskriften kapittel 55. I tillegg foreslås det å oppheve politiregisterforskriften kapittel 73 om tilgang til søk i visuminformasjonssystemet (VIS) for rettshåndhevende myndigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.07.2022

Vår ref.: 22/2653

Høring - endringer i grenseforskriften og politiregisterforskriften      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i grenseforskriften og politiregisterforskriften. I høringsnotatet foreslås det et nytt kapittel i grenseforskriften om grense- og territorialkontrollregisteret (GTK), som innebærer at reguleringen av registeret flyttes fra politiregisterforskriften kapittel 55. I tillegg foreslås det å oppheve politiregisterforskriften kapittel 73 om tilgang til søk i visuminformasjonssystemet (VIS) for rettshåndhevende myndigheter.

Frist for å sende inn høringssvar er 5. juli 2022. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Med hilsen

Birgitte Istad
kst. avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
departementsrådgiver

Departementene

Arkivverket
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kripos
Luftfartstilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Personvernkommisjonen
Politidirektoratet
Politihøgskolen
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sivil klareringsmyndighet
Sivilombudet
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Sysselmesteren på Svalbard
Tolldirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
ØKOKRIM

Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse